Szervezeti Müködési Szabályzat

 

TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA

1063 BUDAPEST MUNKÁCSY MIHÁLY U. 10.

OM AZONOSÍTÓ:034342

 

 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

 

 Intézmény OM azonosítója: 034342


Készítette: Jámbor Zsuzsanna

 

………………………………………….

 

intézményvezető aláírása


Legitimációs eljárás - Az érvényességet igazoló aláírások:

 


…/2017. (….)

határozatszámon elfogadta:

 

………………………………………

nevelőtestület nevében névaláírás

 

 

 


 

Véleménynyilvánítók:

 

…………………………………………..

Óvodai szülői szervet nevében

névaláírás

 


 

…/2017. (….) határozatszámon jóváhagyta:

 

…………………………………………………….

intézményvezető

Ph.

 

 


 

Egyetértését kinyilvánító:

 

…………………………………………………

Fenntartó, működtető nevében névaláírás

 


Hatályos: a kihirdetés napjától

 


A dokumentum jellege: Nyilvános

Megtalálható:www.mesevilagom.hu


Iktatószám:

 

 

  

 

TARTALOMJEGYZÉK

 

I.     Az intézmény általános jellemzői

1.      Az SZMSZ célja, törvényi háttere, érvényessége

2.      Az intézmény adatai, jogállása, gazdálkodási módja

2.1   Intézményi adatok

2.2   Gazdálkodási módja

3.      Az óvoda szakfeladatai

3.1. Az intézmény alaptevékenysége

3.2 Az intézmény alapdokumentumai

II.  Az intézmény működési rendje

1. Nyitvatartási rend

2. A nevelési év rendje

3. Az intézmény munkarendje

3.1. Az intézmény vezetői munkarendjének szabályozása

3.2. A pedagógusok óvodai benntartózkodásának rendje

 3.2.1. A pedagógusok munkaidejének kitöltése

3.3. Nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkarendje

3.4. A dolgozók akadályoztatása esetére a helyettesítés rendje

3.5. Munkaköri leírás-minták

4. A belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik nem állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel

III. AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1. Az intézmény vezetője, helyettesítési rend

2. Az intézmény szervezeti felépítése

3. Az intézmény vezetősége

4. A szervezeti egységei,  kapcsolattartás rendje, általános szabályai

5. Pedagógiai munka belső ellenőrzése

5.1. A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények

5.2. A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak

5.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái

IV.AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLET ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI

1. Az intézmény nevelőtestülete

2. Nevelőtestület szakmai munkaközösségei

3. A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések.

V. A VEZETŐ ÉS AZ ÓVODAI SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE

1. Az intézményvezető feladata

2. Szülői szervezet vezetőjének feladata

3. Kapcsolattartás formái

VI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA

1.      Fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás

2.      Más oktatási intézményekkel történő kapcsolattartás

3.      Kapcsolat a gyermekjóléti szolgálattal

4.      Kapcsolat a pedagógiai szakszolgálattal

5.      Kapcsolat a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal

6.      Egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartás

7.      Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása

VII. ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA

               1. Ünnepélyek, megemlékezések rendje

               2. Hagyományápolással kapcsolatos feladatok

VIII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ,ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

1.      Általános előírások

2.      Gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok

3.      A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok

4.      Rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

IX. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

X. AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOZÁSOK

XI. AZ ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSI RENDJE

XII. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

1. Kiadmányozás

2. Hivatali titok megőrzése

3. Telefonhasználat rendje

4. Az óvodavezető eljárás rendje

5. Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére

6. Nyilatkozat tömegtájékoztató szerv felé

7. A fegyelmi eljárás részletes szabálya

8. Panaszkezelés szabályai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

I. Az intézmény általános jellemzői

1. Az SZMSZ célja, törvényi háttere, érvényessége

A szervezeti és működési szabályzat meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működésének rendjét, tartalmaz belső és külső kapcsolataira vonatkozó megállapításokat, és minden olyan szabályt, melyeket jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Törvényi háttér:

·        2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről

·        2012. évi CXXIV. Törvény a nemzeti köznevelésről szóló törvény módosításáról

·        20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

·        229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

·        2011. évi CXCV. Törvény az államháztartásról (Áht.)

·        368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról (Ámr.)

·        2012. évi I. törvény a Munka Törvénykönyvéről (Mt)

·        62/2011. (XII. 29.) BM rendelet a katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól

·        44/2007. OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezésről

·        1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

·        1993. évi XCIII. törvény A munkavédelemről

·        335/2005. (XII. 29.) Korm. Rendelet a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről

·        1995. évi LXVI. Törvény A közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről

·        296/1997. (IX.3.) NM rendelet az iskolaügyi ellátásról

·        26/2013 (VIII.30) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról

·        22/2015.(IV.21) EMMI rendelet a nevelési –oktatási intézmények működéséről és a köznevelés intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII.31) EMMI rendelet módosításáról

A szervezeti és működési szabályzat hatálya kiterjed:

-        az óvoda területére, az óvoda által szervezett óvodán kívüli programokra, az óvoda képviselete szerinti alkalmakra

-        az óvodával jogviszonyban álló alkalmazottra, az intézménnyel jogviszonyban nem álló, de az intézmény területén munkát végzőkre, a szülőkre illetve gyermekeket óvodába kísérő és elvivő személyekre is.

-        az intézményvezető jóváhagyását követően a kihirdetés napjától válik hatályossá, és visszavonásig érvényes

 

2. Az intézmény adatai, jogállása, gazdálkodási módja

2.1 Az intézmény adatai

Költségvetési szerv neve: Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája

Költségvetési szerv székhelye: 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 10.

Költségvetési szerv alapító szerve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Költségvetési szerv irányító szervének neve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata Képviselő - testülete

Költségvetési szerv fenntartója és működtetője: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

A fenntartó és működtető székhelye: 1067 Budapest, Eötvös u. 3.

Költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata: óvodai nevelés, sajátos nevelési igényű (beszédfogyatékos, autizmus spektrumzavar, mozgásszervi, érzékszervi (látás)fogyatékos) gyermekek óvodai nevelése

Költségvetési szerv jogállása: jogi személy

Költségvetési szerv típusa: gazdálkodási besorolása szerint: önállóan működő

 

2.2 Gazdálkodási módja:

Önállóan működő költségvetési szerv. Együttműködési megállapodásban meghatározott, - és az intézmény számára engedélyezett – gazdálkodási feladatokat az irányító szerv kijelölése alapján – Budapest Főváros VI. Kerület Terézváros Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, - a Költségvetési és Intézménygazdálkodási Főosztálya látja el. 

 

3. Az óvoda szakfeladatai

               3.1. Az intézmény alaptevékenysége:

Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, amely a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik.Szakágazat:


851020


Óvodai nevelés


Szakfeladat:


091110


Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai


Szakfeladat:


091120


Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladata.


Szakfeladat


091140


Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai


Szakfeladat:


096015


Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben


Szakfeladat:


082042


Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

 

3.2   Az intézmény alapdokumentumai

Alapító Okirat

Pedagógiai Program

Szervezeti és Működési Szabályzat

Házirend

Az intézmény dokumentumainak tartalmával, elérhetőségük helyével az újonnan beiratkozó szülők megismerkednek, a házirend egy példányát átveszik. A mindenkor érvényben lévő dokumentumok az intézmény honlapján is megtekinthetőek. A különös közzétételi listát az óvoda vezetője készíti el minden nevelési év elején, mely az intézmény honlapján jelenik meg. Az adatok frissítéséért az óvoda vezetője a felelős.

II.               Az intézmény működési rendje

1.      Nyitvatartási rend

Az óvoda reggel 6-tól 18 óráig tart nyitva. Teljes nyitvatartási idő alatt óvodapedagógus foglalkozik a gyermekekkel.

2.      A nevelési év rendje

Az óvodai nevelési év helyi rendjét az óvodai munkaterv határozza meg.

Az óvodai nevelési év helyi rendjében meg kell határozni:

               - az óvodai nevelés nélküli munkanapok időpontját, felhasználását,

               - a szünetek időtartamát,

- az óvodai ünnepek megünneplésének időpontját,

- az előre tervezhető nevelőtestületi, szülői értekezletek, fogadóórák időpontját.

Az óvodai nevelési év rendjét minden év szeptember 1.-ig el kell készíteni és valamennyi szülő számára át kell adni. Honlapon fel kell tüntetni.

Az óvodai nevelés nélküli munkanapon szükség esetén gondoskodni kell a gyermekek felügyeletéről.

A nevelés nélküli munkanapokon az óvoda a Terézvárosi Önkormányzat Játékvár Óvodájában (1066 Bp. Lendvay u. 6.sz) biztosít igény szerint ügyeletet.

Az óvoda a nyári zárva tartásáról legkésőbb február 15-ig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább 7 nappal a zárva tartást megelőzően tájékoztatja a szülőket.

3.      Az intézmény munkarendje

3.1. Az intézmény vezető munkarendjének szabályozása

Az intézmény vezető munkaideje heti 40 óra. Munkaidejének neveléssel, oktatással  lekötött része heti 10 óra. Az intézmény működésével kapcsolatban biztosítani kell, hogy az intézményben a vezetői feladatok folyamatosan ellátottak legyenek – a gyermekek benntartózkodásának ideje alatt. A reggeli nyitva tartás kezdetétől a vezető vagy helyettese beérkezéséig, a reggeli ügyeletes óvodapedagógus, a délután távozó vezető, vagy helyettese után a munkaközösség vezetők, majd az Ő távozásuk után a délutáni ügyeletet tartó óvodapedagógus felelős az óvoda működésének rendjéért, valamint ő jogosult és köteles az esetlegesen szükségessé váló intézkedések megtételére. Amennyiben az óvodavezető vagy helyettese közül rendkívüli és halaszthatatlan ok miatt egyikük sem tud az óvodában tartózkodni, ezen idő alatt a munkaközösség vezetők látják el a helyettesítésüket.

 

3.2.A pedagógusok óvodai benntartózkodásának rendje

A pedagógusok heti munkaideje 40 óra, ebből neveléssel, oktatással lekötött idő 32 óra.  A pedagógusok napi munkarendjét, az intézményvezető és a helyettes állapítja meg. A konkrét napi munkabeosztások összeállításánál az intézmény feladatellátásának, zavartalan működésének biztosítását kell elsődlegesen figyelembe venni. Az intézmény vezetőségének tagjai, valamint a pedagógusok a fenti alapelv betartása mellett javaslatokat tehetnek egyéb szempontok, kérések figyelembe vételére. Az óvodapedagógusok heti váltásban egyéni munkarend szerint dolgoznak, melyről munkaidő nyilvántartást vezetnek. A pedagógus köteles 10 perccel a munkakezdés előtt a munkahelyén megjelenni.  A dolgozó rendkívüli távolmaradását lehetőleg előző nap, de legkésőbb munkaidejének kezdése előtt 1 órával köteles jelezni az intézmény vezetőjének vagy helyettesének, közvetlen kollégájának, hogy helyettesítéséről intézkedhessenek. Az óvoda érdekében csoportösszevonást végre kell hajtani. A dolgozók munkaidőben csak vezető vagy vezető helyettes engedélyével hagyhatják el az óvodát.

       3.2.1 A pedagógusok munkaidejének a kitöltése

Az óvodapedagógusnak a kötött munkaidejét a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló foglalkozásra kell fordítania, a munkaidő fennmaradó részében, legfeljebb heti négy órában a nevelést előkészítő, azzal összefüggő egyéb pedagógiai feladatok, a nevelőtestület munkájában való részvétel, gyakornok szakmai segítése, továbbá eseti helyettesítés rendelhető el az óvodapedagógus számára.

3.3 Nevelő munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkarendje

Az intézményben a nevelő munkát közvetlenül segítők heti kötelező munkaideje 40 óra. Munkarendjüket az intézmény vezetője és helyettese határozza meg. Munkahelyen való megjelenés, és bent tartózkodás rendje megegyezik a pedagógusokéval.

               3.4.Dolgozók akadályoztatása esetén a helyettesítés rendjeHelyettesítendő munkakőr


Helyettesítő munkakör


óvodapedagógus


csoportban dolgozó másik óvodapedagógus, másik csoport óvodapedagógusa


csoporthoz rendelt dajka

 

 


köztes munkarendben dolgozó dajka


gondnok


dajka


óvodatitkár


óvodavezető helyettes, óvodavezető

  

 

3.5 Munkaköri leírás minták:

ÓVODAPEDAGÓGUS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

I.MUNKAVÁLLALÓNév


 


Besorolása

 


2011évi CXC nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján


Egyéb juttatások

 


Minden év adott költségvetése szerinti béren kívüli juttatási rendszer, melyet az adott intézmény béren kívüli juttatások szabályzata alapján kap a dolgozó.

 

 MUNKAKÖRBeosztás


ÓVODAPEDAGÓGUS


Cél


A rábízott gyermekek egyéni és közösségi nevelése, fejlődésük sokoldalú elősegítése, tevékenységük életkoruknak megfelelő irányítása.


Közvetlen felettes


Óvodavezető


Helyettesítési előírás


- 30 napon belüli és túli helyettesítést az óvodavezető

 MUNKAVÉGZÉSHeti munkaidő


40 óra


Kötelező órák száma


neveléssel-oktatással lekötött heti idő 32 óra, oktatással le nem kötött része (326/2013 korm.rend.17§) 4 óra


Munkaidő beosztás


Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint

II.

KÖVETELMÉNYEKIskolai végzettség, szakképesítés


Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.


Elvárt ismeretek


Az óvodapedagógiára vonatkozó szakmai ismeretek, a nevelőtestület jogkörébe tartozó intézményi dokumentumok, belső szabályzatok ismerete.


Szükséges képességek


Nevelői alkalmasság, különösen: jó kapcsolatteremtő képesség, empátia, kedves nyílt személyiség, jó szervezőképesség.


Személyes tulajdonságok


Pedagógusi elhivatottság, kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem, etikus magatartás, jó humorérzék.

KÖTELESSÉGEK

Feladatkör részletesen:

·        Nevelő-fejlesztő munkáját az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok határozzák meg.

·        Munkáját az óvodavezető útmutatása alapján önállóan, felelősséggel végzi.

 • Felkészül a tevékenységek megtartására, elvégzi az előkészítésükkel kapcsolatos pedagógiai feladatokat.

·        Megtartja a pedagógus etika követelményeit, a munkafegyelmet, a közösségi együttműködés normáit, összehangolt munkát végez az óvoda többi dolgozójával.

·        Betartja a jogszabályok és a belső szabályzatok előírásait, az egészségügyi előírásokat, és szakszerűen végrehajtja a pedagógiai feladatokat.

·        Gondoskodik a gyermekek testi épségéről, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről, képességeik fejlesztéséről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül).

·        A pedagógiai program alapján a gyermekek személyiségét, képességeiket változatos, eredményes, a gyermekek életkori és egyéni sajátosságait figyelembe vevő módszerekkel fejleszti.

·        Figyelembe veszi az egyéni fejlődési ütemet, a hátrányos családi helyzetet, a sajátos nevelési igényt, közreműködik a gyermekvédelmi feladatok ellátásában.

·        Menedzseli a tehetséges gyermekeket.

·        Irányítja és értékeli csoportját, naprakészen vezeti a rábízott adminisztrációt.

·        Felkészülten és aktívan részt vesz az óvoda pedagógiai programjának értékelésében, módosításában, a nevelési értekezleten, szakmai munkaközösségi és munkacsoport foglalkozásokon, az ünnepélyeken, rendezvényeken.

·        Szakmai ismereteit, tudását szervezett továbbképzésben és önképzésben gyarapítja.

·        A pedagógiai programnak, valamint az intézmény működési dokumentumainak megfelelően tájékoztatja a szülőket gyermekükről, együttműködik a családokkal.

 • Minden nevelési év első szülői értekezletén a szülőkkel ismerteti a gyermekek értékelési rendszerét, majd évente kétszer (január, május) írásban is értékeli a gyermekeket és azt ismerteti a szülőkkel.

·        Óvja a gyermekek jogait, tiszteli emberi méltóságukat.

 • Évente elkészíti, felülvizsgálja a munkájához szükséges eszközök jegyzékét, a hiányt és az amortizációt jelenti az intézményvezetőnek.
 • A napi nevelőmunkájához szükséges jogszabályokat folyamatosan figyeli, és azokat megfelelően alkalmazza.
 • A csoportszobában és a közös helyiségekben teremtsen esztétikus környezetet, amely harmonizál az óvoda többi helyiségével.
 • Az óvodában olyan időpontban jelenjék meg, hogy munkaidejének kezdetekor munkaruhába átöltözve munkavégzésre rendelkezésre álljon. Ha munkáját betegség, vagy egyéb ok miatt nem kezdheti meg, távolmaradását legkésőbb munkaidejének megkezdése előtt 1 órával jelezze vezetőjének. Munkaidő alatt csak a vezető vagy helyettese engedélyével hagyhatja el az óvodát.
 • Pedagógiai munkával, az óvoda ügyvitelével és működésével kapcsolatos – kötelező óraszámon kívüli – rendszeres, vagy esetenkénti teendőket a vezető útmutatásai szerint végzi.
 • Az óvoda működésével, a nevelőtestület tagjaival és munkájával, a gyermekek egészségügyi és családi körülményeivel kapcsolatos hivatali titkot köteles megőrizni.
 • Az óvoda jó hírnevét megőrzi, cselekedeteivel, kommunikációjával is minden esetben erre törekszik.
 • Munkaidőben csak a legszükségesebb esetben, csoportszobán kívül használhat telefont.
 • Feladata minden egyéb tevékenység ellátása, mellyel az óvodavezető megbízza.

JOGKÖR, HATÁSKÖR

Gyakorolja a nevelőtestület tagjának és a pedagógusnak törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat, hatásköre és képviseleti joga az általa vezetett gyermek csoportra terjed ki.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Év végén az egész éves teljesítményét értékeli írásban a nevelőtestületnek.

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK

Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a fenntartóval és annak szervezeteivel, szakmai szervezetekkel és a társintézményekkel, az áthelyező bizottságokkal, a kerületi iskolákkal és kulturális intézményekkel, a szülőkkel ápolja hagyományosan kialakult kapcsolatainkat.

FELELŐSSÉGI KÖR

Felelős kijelölt csoportjában a pedagógiai program megvalósításáért, a gyermekek biztonságáért, a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmódért.

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:

 • munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 • a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 • a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért;
 • a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 • a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és megbízás.

IV.

 ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Ellenőrzése

 • Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 • Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
 • Ellenőrzését maga is kérheti.
 • Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 • Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

 

Ellenőrzésére jogosultak:           

·        Óvoda vezetője és helyettese

 • Külső szakértő egyeztetett időpontban

A pedagógiai munka fejlesztése, az eredményes munka érdekében megfigyeléseket végezhetnek a nevelőtestület tagjai  az intézményi munkatervben jelöltek szerint.

V. MUNKAKÖRÜLMÉNYEK

 • Napi felkészülésükhöz a testületi szoba rendelkezésre áll.
 • Öltözőszekrény, tisztálkodási lehetőség.
 • A hivatalos ügyek intézéséhez a telefon biztosított
 • Szakmai könyvtár, szertár, fénymásoló, nyomtató rendelkezésre áll.

 

ZÁRADÉK

Ezen munkaköri leírás ……………………………….. lép életbe.

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

Kelt: Budapest,

                                                                                         …………………………………………........

                                                                                                     Jámbor Zsuzsanna intézményvezető

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 

Kelt:                                                                                                  ……….……………………………………….

munkavállaló

 

INTÉZVMÉNYVEZETŐ HELYETTES

MUNKAKÖRI LEÍRÁS

I.

 MUNKÁLTATÓ

 Név


 

 


Joggyakorló


………………………………. intézményvezető

 

 

MUNKAVÁLLALÓ

 Név


 

 


Született


 

 


Anyja neve

 


 


Lakcíme

 


 


Besorolása

 


2011 évi CXC nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján


Munkakör betöltésének követelményei

 


Vonatkozó jogszabályokban meghatározva óvodapedagógus szakképzettség


Egyéb juttatások

 


a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek és a kollektívszerződés szerint:………………

 

MUNKAKÖR

 Beosztás


Intézményvezető-helyettes

 


Cél


Megbízott felelős vezetőként segíti az intézményvezető munkavégzését, tervezi, irányítja, ellenőrzi és értékeli  intézményében a nevelő-oktató munkát segítő alkalmazottak munkáját, a jogszerű működést.


Közvetlen felettes


Az intézményvezető

 


Helyettesítési előírás


SZMSZ előírásai szerint: meghatározott hatáskörön belül az intézményvezető távollétében teljes felelősséggel végzi a vezetési feladatokat.


Érvényes


visszavonásig


Foglalkoztatás


Teljes munkaidő

 

 

MUNKAVÉGZÉS

 Hely


 

 


Heti munkaidő


40 óra

 


Munkaidő beosztás


Nevelési évenként a munkatervben rögzítettek szerint

 


Kötelező óraszám


24 óra

II.

 

KÖVETELMÉNYEK

 Iskolai végzettség, szakképesítés


Szakirányú felsőfokú iskolai végzettség és szakképzettség.

 


Gyakorlati idő, gyakorlottsági terület


Legalább 5 év óvodapedagógus munkakörű szakmai gyakorlat.

 


Elvárt ismeretek


Korszerű szakmai ismeretek, a közoktatás, a munkaügy, az igazgatás szakmai és jogi szabályai, belső szabályzati rendszer.

 


Szükséges képességek


A jogszabályok gyakorlati megvalósulásának, és a szabálytalanságoknak a felismerése, megfelelő intézkedések alkalmazása, döntések hozatala.

Érzékenység a munkatársak egyenletes terhelésére.

 


Személyes tulajdonságok


Elhivatottság, kiegyensúlyozottság, határozottság, magabiztosság, jó kapcsolatteremtő és konfliktus feloldó képesség, kulturáltság.

 

 

 

ALAPVETŐ FELELŐSSÉGE, KÖTELESSÉGE

 

A vezető helyettes intézményében felelős:

 • nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak irányításáért, tevékenységük ellenőrzéséért és értékeléséért,
 • a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvételéért
 • a szülői szervezet működésének segítéséért
 • a helyettesítési beosztás elkészítéséért
 • a pedagógus és nevelőmunkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkaidő nyilvántartásának vezetéséért, elszámolásáért
 • szabadságok ütemezéséért és naprakész nyilvántartásáért
 • a HACCP rendszer működtetéséért 
 • az intézmény működéséhez szükséges jogszabályban előírt belső szabályzatok előkészítéséért,
 • a gyermekbalesetek megelőzéséért,
 • a pedagógusok éves beiskolázási tervének előkészítéséért.
 • a gyermekek érdekeinek elsőbbségéért, az egyenlő bánásmód megköveteléséért,

·        a pedagógiai program megvalósításáért, a színvonalas nevelőmunkáért,

·        az alkalmazotti közösség értekezleteinek előkészítéséért, vezetéséért,

·        a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges döntések (állásfoglalások) végrehajtásának megszervezéséért és előkészítéséért,

 • a helyi döntések előkészítésében a munkavállalói érdekképviselettel megvalósuló együttműködésért,
 • az intézményi vagyon kezeléséért és megőrzéséért

·        a rendelkezésre álló költségvetés alapján a nevelő oktató munkát segítő alkalmazottak munkájához szükséges tárgyi feltételek biztosításáért, az ésszerű és takarékos gazdálkodásért,

·        a helyi szülői közösség működtetésének segítéséért,

 • a méltányos és humánus ügykezelésért és döntésekért.

 

Köteles:

 • munkáját politika semlegesen, törvényesen, korszerű szakmai ismeretek alkalmazásával végezni
 • a vonatkozó rendelkezéseket és a munkafegyelmet megtartani és a munkakörébe tartozó feladatokat legjobb tudása szerint elvégezni,
 • szervezett vagy önképzés keretében szakmai és jogszabályi ismereteit gyarapítani,
 • a vezető által átruházott hatáskörben az intézményt képviselni, jó hírét fenntartani, a szolgálai titkot, információt megőrizni, s ezt beosztottjaival betartatni,
 • megtervezni, irányítani és ellenőrizni a nevelő-oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak  szakmai munkáját
 • a rendkívüli eseményt haladéktalanul az intézményvezetőnek jelezni.
 • átruházott hatáskörében az óvoda SZMSZ-ében szabályozottak alapján, helyettesítési feladatainak és beszámolási kötelezettségének eleget tenni

 

FELADATKÖRÖK:

 

       pedagógiai hatáskörébe utalt

       munkaügyi hatáskörébe utalt

       gazdálkodási hatáskörébe utalt

       tanűgyigazgatási feladatok

 

FELADATKÖRÖK RÉSZLETESEN:

 

Kötelező óraszámban ellátandó feladat:

 • csoportjában a gyermekek nevelése, fejlesztése az érvényben lévő pedagógiai alapdokumentumok alapján

 

Kötelező óraszámon felül ellátandó feladatok:

·        a munkaköri leírásához kapcsolódó adminisztratív teendők ellátása

·        a munkaköri leírásához kapcsolódó ellenőrzési, értékelési, munkaügyi, tanügyi feladatok ellátása

Pedagógiai feladatkör:

 • A pedagógiai program figyelembevételével a pedagógiai munkát segítő alkalmazottak munkájának tervezése, irányítása, ellenőrzése, értékelése, az értékelési minőségfejlesztési rendszer működtetése.
 • Javaslat továbbképzésekre, a szakmai innováció koordinálásában való részvétel.

·        Az óvodán belüli, munkaközösség működésének támogatása.

 • Pedagógiai pályázatok írása, írásának ösztönzése a nevelőtestület körében.
 • A helyi hagyományoknak megfelelően intézményi szinten az ünnepek, jeles napok méltó szervezésében való részvétel.
 • A szülőkkel, a szülői közösséggel való együttműködés és a kapcsolatrendszer működtetése.

 

Munkaügyi feladatkör:

·        Javaslattétel alkalmazáshoz, minősítéshez, jogviszony megszüntetéséhez.

·        Szükség szerint a munkaköri leírások módosításának kezdeményezése (személyre szólóan), az egyéb feladatok meghatározása az éves intézményi munkatervben (feladattervben), feladataik ellátásának ellenőrzése, koordinálása.

 • Az irányítása alá tartozó nevelő-oktató munkát segítő dolgozók szabadságának engedélyezése, a zökkenőmentes feladatellátás megszervezése.
 • A dolgozók munkafegyelmének folyamatos ellenőrzése.
 •  Összehangolt munkarend kialakítása.

·        A helyettesítési beosztás elkészítése, túlmunka elrendelése, kötelező nyilvántartások vezetése. Elszámolások határidőre történő továbbítása.

 • Értekezletek, belső továbbképzések szervezése az irányítása alá tartozó  nevelő-oktató munkát segítő az alkalmazottak részére.
 • Javaslat adása az intézményvezetőnek az anyagi elismerésre, kitüntetésre, érdekképviselet véleményének kikérése.
 • A balesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok irányítása a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak körében, a megtörtént balesetekkel kapcsolatos intézkedés a vonatkozó szabályoknak megfelelően.
 • A dolgozók egészségügyi szűrővizsgálatainak nyomon követése, végrehajtásának ellenőrzése, mindezért (szabálytalanságok feltárása esetén) anyagi felelősségvállalás.
 • Elvégzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak teljesítményértékelését, minősítését.

 

 

 

Gazdálkodási feladatkör:

·       A pedagógiai programnak megfelelően a nevelő oktató munkát közvetlenül segítő alkalmazottak munkájához szükséges tárgyi feltételekről való gondoskodás, az intézményvezetővel történő egyeztetés alapján.

·       A feladatellátást szolgáló eszközök, tisztítószerek, munkaruha, stb. beszerzéseinek irányítása.

·        Az óvodai eszközök és tárgyak selejtezési és leltározási folyamatában felelős részvétel.

·       A működés műszaki szükségleteinek jelzése az intézményvezető felé.

·       A költségvetés elkészítéséhez gazdálkodási, fejlesztési, karbantartási terv készítése a munkakörében megjelenített feladatok alapján.

 

Tanügy igazgatási feladatkör:

 • Eleget tesz a munkaköréhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettségnek.
 • Átruházott hatáskörében biztosítja az ügyiratok határidős ügyintézését, részt vesz az ügyiratok selejtezésében.
 • Részt vesz a gyermekek előjegyzésében.
 • A munkaköréhez kapcsolódó tanügy igazgatási feladatok ellátása, információs kötelezettség betartása az intézményvezető felé.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR:

·        Döntési hatásköre a közvetlen beosztottak irányítása, ellenőrzése, értékelése, az intézményvezetővel történt egyeztetés alapján.

·        Véleményezési, javaslattételi jogköre van az óvoda működésének egészére, döntési jogköre az irányítása alá tartozó alkalmazottak.

·        Képviseleti joga a helyettesítési rend szerint és az óvodavezető megbízása alapján képviseli az intézményt külső szervek előtt.

 • Kiadmányozási joga: A feladatkörébe tartozó ügyekben a megkeresésekre, egyéb beadványokra adandó válaszlevelek előkészítése során hozott közbenső intézkedések, megkeresések, amennyiben, azok kiadmányozását a vezető nem tartotta fenn, és arra más nem kapott felhatalmazást.

 

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK:

Belső: Kapcsolatot tart az intézmény dolgozóival, az intézmény vezetőjével.

Külső: Kapcsolatot tart a szülői szervezettel.

 

Felelősség:

·      a pedagógusok szakmai munkájának ellenőrzésében való részvétel

·      a HACCP rendszer működtetése 

 

Felügyeli és ellenőrzi az irányítása alá tartozó alkalmazottak:

 • személyi anyagának tartalmát
 • munkaidő beosztását, munkafegyelmét
 • adminisztrációs tevékenység tartalmát (HACCP), vezetésének helyességét
 • munkavégzésének minőségét a beosztottak munkaköri leírásának megfelelően

 

Munkavégzéssel kapcsolatos együttműködési kötelezettségek:

 

Bizalmas információk:

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.

 

Ellenőrzés foka

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat az alkalmazottakkal is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az intézményvezetőt.

 

Munkakörülmények

Az intézményvezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.

 

III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

 

Minden nevelési évben az óvoda munkatervében kerül meghatározásra, személyre szólóan az egyéb feladat és megbízás.

 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK

 Kelte


Tárgya


Munkavállaló

aláírása


 


 


 

 

 

 

ZÁRADÉK

 

Ezen munkaköri leírás ………………….-től lép életbe.

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.

 

Kelt:

                                                                                         …………………………………………........

                                                                                                    

a munkáltatói jogkör gyakorlója

 

 

 

NYILATKOZAT

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom.

 

Kelt:

……….……………………………………….

munkavállaló

 

  

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

 

MUNKAVÁLLALÓNév


 


Besorolása

 


Közalkalmazotti bértábla szerint:


Egyéb juttatások

 


Minden év adott költségvetése szerinti béren kívüli juttatási rendszer, melyet az intézmény béren kívüli juttatások szabályzata alapján kap a dolgozó.

 

 

MUNKAKÖRBeosztás


PEDAGÓGIAI ASSZISZTENS

 


Cél


-        Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése

-        A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.


Közvetlen felettes


-        Óvodavezető


Helyettesítési előírás


-        30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető helyettes,

-         30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el írásban.

 

 

MUNKAVÉGZÉSHeti munkaidő


40 óra

 


Beosztása


-        Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés szerint

-        Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki, a fennmaradó időben nyári táborba, intézményi ügyeletre beosztható.

 

 

II.

KÖVETELMÉNYEK

 Alapkövetelmény


Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 


Iskolai végzettség, szakképesítés


 Pedagógiai asszisztensi végzettség


Elvárt ismeretek


Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete.


Szükséges képességek


Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.

 


Személyes tulajdonságok


Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

 

 

 

KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása

 

Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése:

 

A gondjára bízott gyermekek testi épségéért teljes körű felelősséggel tartozik. Köteles gondoskodni a gyermekek testi szükségleteinek ellátásáról, a gyermekek foglalkoztatásáról, fejlődésük optimális segítéséről a pedagógusok iránymutatása szerint. Foglalkozásokon óvónő irányításával segíti a csoportban folyó munkát, az eszközöket előkészíti, elrakja, segít a csoportszoba átrendezésében, a gyermekek eszközeinek előkészítésében, egyes gyermekeknek egyéni segítséget nyújt, hogy a foglalkozáson megfelelően tudjanak dolgozni.

Ügyel a folyosói rendre, a WC rendeltetésszerű használatára, a kézmosásra, a gyermekek étkezésére. Részt vesz a reggeli, az ebéd és uzsonnáztatás lebonyolításában. Az udvari levegőztetésnél, sétánál segít a gyermekek öltözködésében, az udvari rend megtartásában, játékot kezdeményez. Játék, foglalkozásokat önállóan tart. Sétánál, óvodán kívüli foglalkozásoknál, kirándulásoknál segíti a gyermekek utcai közlekedését, a programokon való kulturált részvételt. A délutáni foglalkozásokon a pedagógus útmutatása szerint segít a szervezett foglalkozások előkészítésében, levezetésében. Esetenként önállóan megtervezi és levezeti a játékot.

Csendes pihenő alatt és szabadidejében szemléltető eszközöket készít, azokat karban tartja, előkészíti a következő napokra. Segít a gyermekek hazabocsátásánál. Óvónői útmutatás alapján önállóan egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végez. A megtanult fejlesztő terápiák egyes elemeit a pedagógus útmutatása szerint a gyermekekkel gyakorolja. Szükség szerint közreműködik a gyermekek orvosi vizsgálatánál. Kisebb baleset esetén elsősegélyt nyújt, de erről mindenképpen értesíti a beosztott pedagógust vagy vezetőt. Ismeri az intézmény alapdokumentumait. Munkáját minden esetben az említett dokumentumok alapján és a pedagógusok útmutatása szerint végzi.

 

 

FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek

 

Személyekért:

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában.

A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.

 

Vagyon:

Felelős az intézményben lévő iroda- és számítástechnikai berendezések rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzési feladatokat.

 

Pénzügyi döntések:

Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után intézkedhet.

 

Tervezés:

Figyelemmel kíséri az csoportra/gyerekekre vonatkozó terveket, azok megvalósítását proaktívan segíti.

Saját feladatait a munkahelyi vezető utasítása szerint tervezi és adminisztrálja.

 

Technikai döntések:

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.

Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

 

Bizalmas információk:

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel.

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.

 

Ellenőrzés foka

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.

 

Kapcsolatok

Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, az óvodatitkárral és az óvodavezetéssel. Részt vesz a nevelőtestületi, alkalmazotti értekezleteken. Az intézmény gyermekei és dolgozói érdekében kiegyensúlyozott kapcsolatra törekszik: a társintézményekkel, a szülőkkel ápolja a hagyományosan kialakult kapcsolatainkat.

 

Munkakörülmények

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi. Munkájához telefon, számítógép, fénymásoló berendezés áll rendelkezésére.

 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:

-        2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

-        1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.

 

Véleményezésre jogosult:

-        intézményvezető választás

-        éves munkaterv értékelés

Döntésre jogosult:

-        pedagógiai eljárások, módszerek megválasztása témakörben

 

Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.

 

 

 

ZÁRADÉK

 

Ezen munkaköri leírás  lép életbe.

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.

 

Kelt: Budapest,

                                                                                         …………………………………………........

                                                                                                     Jámbor Zsuzsanna intézményvezető

 

NYILATKOZAT

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 Kelt: Budapest,

……….……………………………………….

munkavállaló

  

 

ÓVODATITKÁR MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

I.

MUNKÁLTATÓNév


 

 


Joggyakorló


 

 

MUNKAVÁLLALÓNév


 

 


Született


 

 


Anyja neve

 


 


Lakcíme

 


 


Besorolása

 


Közalkalmazotti bértábla szerint:


Egyéb juttatások

 


a törvényi szabályozás, a fenntartó által biztosított lehetőségek szerint

 

MUNKAKÖRBeosztás


ÓVODATITKÁR

 


Cél


-        Az intézményben folyó pedagógiai munka segítése

-        Az óvodai ügyvitel szervezése és adminisztratív végrehajtása,

-        Adatrögzítési feladatok ellátása.

-        A házi-pénztár kezelése

-        Alapvető tájékoztatási és protokoll-szervezési feladatok ellátása.


Közvetlen felettes


Óvodavezető


Helyettesítési előírás


-        30 napon túli helyettesítését az óvodavezető rendeli el írásban.

 

MUNKAVÉGZÉSHeti munkaidő


40 óra

 


Beosztása


-        Napi 8 óra, az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés szerint

-        Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.

II.

KÖVETELMÉNYEKAlapkövetelmény


Büntetlen előélet


Iskolai végzettség, szakképesítés


Középiskola/gimnázium, közgazdasági,


Elvárt ismeretek


Az óvoda belső szabályzatainak ismerete.

Igazgatási és jogi alapismeretek

Pedagógiai alapismeretek,

Ügyviteli és titkári alapismeretek (gépírás, gyakorlott szintű számítógép-használat),

Gazdálkodási alapismeretek (pénzügyi-számviteli).


Szükséges képességek


Önálló munkavégzés. Együttműködés


Személyes tulajdonságok


Kiegyensúlyozottság, pontosság, megbízhatóság, türelem.

Példamutató magatartás és megjelenés.

Jó kommunikációs és szervező készség.

 

KÖTELESSÉGEK

Feladatkör részletesen:

 • Gyermekenkénti és csoportonkénti nyilvántartást vezet.
 • Elkészíti a rovat elszámolást, a számlákat tételesen bekönyveli, vezeti az elszámolásokat.
 • Felelőséggel vezeti a munka és védőruha-nyilvántartást, az anyagszámadási füzetet, a szakmai anyagok nyilvántartását.
 • Elvégzi a vagyonkezeléssel járó munkálatokat, leltározást, selejtezés előkészítést, stb.
 • Az óvodára érvényes rendeleteket, utasításokat betűrendes mutatóba bejegyzi.
 • Előkészíti a vezető részére a felvétellel, kilépéssel kapcsolatos adminisztrációt, szabadság-nyilvántartást, szükség szerint végzi a postázást.
 • A baleseti jelentéseket a vezető utasítása szerint határidőre elkészíti, elpostázza.
 • A vezető utasítása szerint a hiányzásjelentést, a helyettesítési elszámolásokat határidőre elkészíti.
 • Végzi az iktatást, figyelemmel kíséri az ügyiratok bonyolítási rendjét és a határidő betartását.
 • Gondoskodik róla, hogy az irat útja pontosan követhető, ellenőrizhető és visszakereshető legyen.
 • Vezeti a vezető utasítása szerint a személyi nyilvántartólapokat. Személyi anyagokat az irattári tervnek megfelelően rendezi az intézményvezető utasítása alapján.
 • Gondoskodik arról, hogy a hatáskörébe utalt dokumentumok rendezett és bármikor ellenőrizhető állapotban legyenek, és az ügyviteli rendnek megfeleljenek.
 • Irattári selejtezést végez.
 • A vezető utasítása szerint intézi és nyilvántartja a pedagógus-igazolványokat.
 • Közreműködik a személyzeti és munkaügyi ügyintézésben.
 • Ebéd, és egyéb térítési díjak beszedése. A befolyt összeget a szabályzatokban leírt rendelkezéseknek megfelelően kezeli.
 • Gondoskodik az illetmények és bérügyek pontos adminisztrációjáról.
 • Kezeli a vagyonkimutatást és a hozzá kapcsolódó adminisztrációt.
 • A vezető utasítása szerint kifizeti a napi kisebb összegű beszerzéseket az ellátmányból, a rovatot pontosan elszámolja.
 • Gazdálkodik az ellátmánnyal.
 • Készpénzelőleget vezetői utasításra megigényli, elhozza, és határidőre elszámolja.
 • Vezeti a nevelőtestületi értekezletek jegyzőkönyveit.
 • A számlákat naprakészen kezeli.
 • Gondoskodik arról, hogy az általa kezelt, a közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő adat és megállapítás az adatkezelés teljes folyamatában megfeleljen a jogszabályi rendelkezések tartalmának.
 • Nyilvántartja és kezeli a gyermek kedvezményes, vagy ingyenes étkeztetési díjának megállapításához szükséges adatokat.
 • Átveszi a közérdekű adatot igénylő által benyújtott formanyomtatványt és ellenőrzi, hogy, az igény teljesíthetősége szempontjából megfelelően töltötte ki, szükség szerint a kitöltéshez segítséget nyújt, majd soron kívül továbbítja az óvoda vezetőjének.

 

JOGKÖR, HATÁSKÖR

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat.

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Írásbeli beszámolási kötelezettsége nevelési évente kiterjed:

·        a térítési díjak kezelésére

·        az ügyiratok vezetésének kezelésére

·        az irattár megfelelő kezelésére

 

M UNKAKÖRI KAPCSOLATOK

Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.

FELELŐSSÉGI KÖR

Tevékenységét az intézményvezető közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. Munkaköri leírását az intézményvezető készíti el. A nevelőtestülettől és a dajkák közösségétől elkülönült feladattal rendelkező közalkalmazott, akinek feladata elsősorban az intézmény adminisztrációs adat és iratkezelési feladatainak elvégzése, az intézmény adminisztrációs tevékenységének rendeltetésszerű működéséhez szolgáló feltételek biztosítása a vezető egyszemélyi utasításai alapján. Saját területét érintő kérdésekben véleményezési és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:

 • munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 • a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 • a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért és a hivatali titok megsértéséért;
 • a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 • a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért;
 • anyagi felelőséggel tartozik az általa kezelt készpénzt illetőleg.

III.

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és megbízás.

IV.

 ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

Ellenőrzése

 • Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 • Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
 • Ellenőrzését maga is kérheti.
 • Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 • Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

Ellenőrzésére jogosultak:

·        Óvodavezető és helyettes

ZÁRADÉK

Ezen munkaköri leírás . ............................................... tól lép életbe.

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

Kelt:

                                                                                         …………………………………………........

                                                                                                     Jámbor Zsuzsanna

 a munkáltatói jogkör gyakorlója

NYILATKOZAT

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

Kelt:

……….……………………………………….

munkavállaló 

 

DAJKA MUNKAKÖRI LEÍRÁS

 

MUNKAVÁLLALÓNév


 


Besorolása

 


Közalkalmazotti bértábla szerint:


Egyéb juttatások

 


Minden év adott költségvetése szerinti béren kívüli juttatási rendszer, melyet az intézmény béren kívüli juttatások szabályzata alapján kap a dolgozó.

 

 

MUNKAKÖRBeosztás


DAJKA

 


Cél


-        A pedagógiai program eredményes megvalósítása, a gyermekek zavartalan és folyamatos ellátása érdekében segítse az óvodapedagógusok munkáját.

-         Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása.


Közvetlen felettes


-        óvodavezető helyettes, óvodavezető


Helyettesítési előírás


-        30 napon belüli helyettesítést a vezető helyettes

-         30 napon túli helyettesítést az óvoda vezetője rendeli el írásban.

 

MUNKAVÉGZÉSHeti munkaidő


40 óra

 

II.

KÖVETELMÉNYEKAlapkövetelmény


Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.


Iskolai végzettség, szakképesítés


Minimum 8 általános, új alkalmazás esetén dajkai képesítés


Elvárt ismeretek


Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete.


Szükséges képességek


Szeretetteljes és példaadó viselkedés gyakorlata.


Személyes tulajdonságok


Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

 

KÖTELESSÉGEK

 

 • A munkafegyelem megtartása.
 • Megjelenéssel/külsővel és kulturáltsággal a munkakör megfelelő szintű képviselete.
 • A közösségi együttműködés formáinak betartása.
 • A gyermekek jogainak óvása, emberi méltóságuk tisztelete.
 • Az óvoda zavartalan működésének szükség esetén túlmunkával történő biztosítása.

 

 

FELADATKÖR RÉSZLETESEN – ÁLLANDÓ DAJKAI FELADATOK

 

A gyermekek gondozása, felügyelete

 • Betartja a munkafegyelmet: a belső szabályzatokat, a közösségi élet magatartási szabályait és az egészségügyi előírásokat.
 • A nevelési év elején meghatározott csoportban az óvodapedagógussal egyeztetve ellátja a gyermekek gondozását: szükség szerint segíti az öltözködést, vetkőzést, tisztálkodást, az étkezést, a lefekvést, a felkelést, segíti a szokások kialakítását. A dajkai háttérszerep követelményeit teljesíti.
 • Részt vesz a gyerekek felügyeletében, a nevelésben, a rendezvényeken, alkalmazotti értekezleteken.
 • Külső foglalkozások, séták, kirándulások alkalmával a gyermekcsoportot elkíséri, az óvónő útmutatásai szerint felügyel a gyermekekre.
 • Gondoskodik a gyerekek testi épségéről, a balesetek megelőzéséről (nem hagyhat gyermeket felügyelet nélkül).
 • Türelmes, halk, szeretetteljes hangnemben beszélget a gyermekekkel, felügyel a napközben megbetegedőre.
 • A gyermekek magatartásáról, előmeneteléről a szülőknek tájékoztatást nem adhat.

 

 

Az óvodai környezet rendjének, tisztaságának fenntartása

 • Az óvoda helyiségeit tisztán és rendben tartja a vezető által megjelölt területen.
 • Naponta végez fertőtlenítő takarítást, portalanító lemosást.
 • Előkészíti az óvodai napirend eszközeit, a pihenő időre megágyaz, étkezéskor tálal, használat után helyre rakja a felszereléseket.
 • Elvégzi a nagytakarítást: ablakokat, ajtókat, bútorokat, mosható falakat, játékokat tisztít, fertőtlenít, a textíliákat hímzi, javítja.

 

Étkezéssel kapcsolatos feladatok

 • A HACCP-előírásait - az előírt minimumkövetelményeket maradéktalanul betartja.
 • Egész nap folyamatosan gondoskodik a gyermekek számára tiszta pohárról és ivóvízről.
 • Étkezéskor (óvónővel egyeztetve) tálal, ételt oszt, segíti az étkeztetést, leszedi az edényeket, a szennyes edényeket kihordja a konyhába.
 • A gyermekek létszámának megfelelő evőeszközt, tányért biztosít.

 

ESETI dajkai feladatok:

 • Szükség esetén a gyermekeket lemossa.
 • Nyári időszakban a gyermekek fürdőzésénél, tisztántartásukban segítséget nyújt.
 • Időszakonként köteles teljes nagytakarítást végezni (ünnepekhez kötődően, nyári zárás idején, fertőző megbetegedés esetén.
 • Havonta fertőtleníti a csoportszoba játékait, bútorokat, fertőző betegség esetén azonnal.
 • Meghatározott rend szerint (háromhetente) ágyneműt cserél, szükség esetén gyakrabban.
 • Időszakonként az udvari játékokat lemossa.
 • Nyári időszakban gondoskodik a szabadban történő étkezés higiéniájáról.

 

 

Lépcsőzetes munkakezdés szerinti feladatelosztás:

Naponta a feladatellátás megkezdése előtt illetve azt követően - pénzügyi bizonylatról lévén szó – szükséges a jelenléti ív pontos vezetése.

 

6:00 órától 14:00 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:

 • Csoportszobákban portalanítás, szellőztetés.
 • Bejárati ajtó üvegének tisztítása.
 • Reggeli elkészítése és betálalása.
 • Saját csoportjában segíti a reggeliztetést, illetve a 10:30- órakor munkaidejét kezdő dajkakolléga csoportjában is besegít.
 • 10:30 órától a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével kapcsolatos teendőket, előkészíti az aznapi gyümölcsöt.
 • Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az öltözködésben.
 • 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, folyosó), valamint a személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása
 • 11:30 órától gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez segítségnyújtás.
 • Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, edények konyhába szállítása.
 • Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felseprés
 •  és szellőztetése, fektető ágyak elhelyezése.
 • 13:15-14:00-ig gyermek, felnőtt mosdók, folyosók takarítása. Minden pénteken a mosdókat gőzgéppel kitakarítja.
 • A csoportjában illetve a folyosókon lévő virágok ápolása, heti kétszeri öntözése. Havonta egyszer a növények zuhanyoztatása.
 • Kéthetente a szükséges tisztítószerek, a saját csoportja higiéniai eszközeinek (wc papír, zsebkendő, szalvéta, fogkrém) listáját összeírja, az óvoda helyettesének átadja.
 •  

 

10:30 órától 18:30 óráig műszakban dolgozó dajka feladatai:

 

 • 10:30-tól a saját csoportjában tartózkodik és ellátja a gyermekek gondozásával/ felügyeletével kapcsolatos teendőket.
 • Udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás a mosdó használatában és az öltözködésben.
 • 10:45-11:30-ig a csoportszoba és hozzá tartozó helyiségek (mosdó, öltöző, folyosó), valamint a személyhez rendelt helyiségek /területek takarítása és rendben tartása
 • 11:30-tól gyermekek fogadása az udvarról/levegőztetésből, igény szerint az öltözködéshez segítségnyújtás.
 • Ebédeltetéssel járó feladatok ellátása: ebéd betálalása, részvétel az ebédeltetés folyamatában, edények konyhába szállítása.
 • Délutáni csendes pihenő feltételeinek kialakítása: csoportszoba felseprése és szellőztetése, fektető ágyak elhelyezése.
 • 13:15-14:30-ig a személyhez rendelt helyiségek takarítása, rendben tartása.
 • A csendes pihenőt követő feladatok ellátása:

-        ébresztés, öltöztetés, fektető ágyak elpakolása

-        a csoportszoba uzsonnáztatáshoz szükséges funkciójának kialakítása

-        tisztálkodási teendők segítése

-        uzsonnáztatás, edények konyhába történő szállítása

-        udvari játéktevékenység/ levegőztetés előtt segítségnyújtás s az öltözködésben

 • A fokozatosan kiürülő csoportszobák felporszívózása, felmosása.
 • Mosdók takarítása
 • Folyosó, lépcsőház, lift felseprése, felmosása.

JOGKÖR, HATÁSKÖR

Gyakorolja az alkalmazotti közösség tagjának, törvény és jogszabályok által valamint az óvoda SzMSz-ében biztosított jogokat.

 

BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGE

Évente egyszer értékeli teljesítményét szóban az óvodavezető-helyettesnek.

 

MUNKAKÖRI KAPCSOLATOK

Részt vesz az alkalmazotti értekezleteken.

 

FELELŐSSÉGI KÖR

Tevékenységét az intézményvezető-helyettes közvetlen irányítása mellett végzi. Felette az általános munkáltatói jogokat az intézményvezető gyakorolja. A foglalkozás gyakorlása során előforduló feladatokat részben önálló munkával, részben az óvodavezető-helyettes iránymutatása alapján végzi.

 

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. Részt vesz a gyermekek egészséges testi és mentálhigiénés környezetének kialakításában.

A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.

Vagyon:

Felelős az általa használt takarító eszközök rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzéseket.

Technikai döntések:

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal. Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

Bizalmas információk:

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyettesének utasítására tárhat fel. Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.

Ellenőrzés foka

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai /PP, SZMSZ, KSZ, HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi. A fenti dokumentumokban előírtakat a gyermekekkel is betartatja. Ha bármely területen hiányosságot tapasztal, erről értesíti az illetékes vezetőt.

 

Felelőssége kiterjed teljes munkakörére és tevékenységére, felelősségre vonható:

 

 • munkaköri feladatainak határidőre történő elmulasztásáért, vagy hiányos elvégzéséért;
 • a vezetői utasítások igénytől eltérő végrehajtásáért;
 • a jogszabályok, a munkahelyi fegyelem és bizalmi jelleg, hivatali titok, a munkatársak és a gyermekek jogainak megsértéséért;
 • a munkaeszközök, berendezési tárgyak előírástól eltérő használatáért, elrontásáért;
 • a számára kiadott eszközök, valamint a vegyszerek, tisztítószerek biztonságos tárolásáért, különös figyelemmel arra, hogy a gyermekekre veszélyes szerek illetéktelenek számára ne legyenek hozzáférhetőek;
 • a vagyonbiztonság, a rábízott leltári tárgyak és a higiénia veszélyeztetéséért.

 

 

III.

 

EGYÉB FELADATOK, MEGBÍZÁSOK

 

Személyre szólóan az adott nevelési év intézményi munkatervében kerül meghatározásra az egyéb feladat és megbízás.

IV.

 

ELLENŐRZÉSI TEVÉKENYSÉG

 

Ellenőrzése

 

 • Az SZMSZ és az éves intézményi munkaterv tartalma és ütemezése szerint.
 • Joga van évente legalább egyszeri ellenőrzésére, munkájáról véleményezéshez.
 • Ellenőrzését maga is kérheti.
 • Rendkívüli ellenőrzésére a naprakészség, munkafegyelem ellenőrzése esetén, illetve a munkájával szemben felmerült ok miatt kerülhet sor.
 • Az ellenőrzésével kapcsolatban kialakított véleményhez írásbeli észrevételt tehet.

 

Ellenőrzésére jogosultak:

 

·        Óvodavezető és helyettese

 

V.

 

SZEMÉLYHEZ RENDELT EGYÉB DAJKAI (D) FELADATOK - AKTUÁLIS VÁLTOZÁSOK

 Kelte


Tárgya

(helyiségek teljes körű takarítása, rendben tartása)


2014-2015 nevelési évtől visszavonásig


 

 

 

ZÁRADÉK

 

Ezen munkaköri leírás  lép életbe.

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.

 

 Kelt: Budapest,

                                                                                         …………………………………………........

                                                                                                     Jámbor Zsuzsanna intézményvezető

NYILATKOZAT

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 

 Kelt: Budapest,

……….……………………………………….

munkavállaló

 

KONYHAI DOLGOZÓ MUNKAKÖRI LEÍRÁS

 

 

1.  Munkavállaló adatai

 

Munkavállaló neve:

 


 


Jogviszony jellege:


8 órás munkaviszony


Munkaviszony

kezdete


 

 

2.  Munkakör általános jellemzői

 

Munkakör megnevezése:

 


konyhai dolgozó


Munkahelye:


Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája 1063 Budapest Munkácsy M.u.10.


Közvetlen felettes:


óvodavezető


Közvetlen beosztottja(i):


nincs


Helyettesítője:


dajka

 

3.  Munkakörbe tartozó feladatok

 

Munkavállaló feladatai:


§ Átveszi a főző konyha által szállított ételt, aláírásával igazolja annak mennyiségi és minőségi megfelelőségét.

§ Ételmintát vesz, gondoskodik annak megfelelő tárolásáról.

§ Kiadagolja a csoportok létszámának megfelelő étel mennyiségét.

§ A húsokat feldarabolja, kicsontozza.

§ Elkészíti az uzsonnát.

§ Gondoskodik a napi maradvány tárolásáról.

§ A nap végén a konyha kövezetét felsöpri és felmossa

§ A munkafelületeket folyamatosan tisztán tartja.

§  Gépeket, berendezéseket igény szerint, de legalább hetente egyszer lemossa.

§ A fekete mosogatóban elmosogatja az ételszállító edényeket.

§ A fehér mosogatóban elöblítés után a mosogató gépben elmosogatja a tányérokat, poharakat.

 

 

 


Munkavállaló felelőssége:


§ Felelős az étel időben történő előkészítéséért, hőmérsékleti minőségéért,

§ Felelős a HACCP előírásai, a munkavédelmi, környezetvédelmi és tűzrendészeti előírások betartásáért.

§ Felelős a higiéniai előírások betartásáért

§ Felelős a rá bízott gépek szakszerű használatáért.


Munkavállaló kötelessége:


§ A munkavállaló köteles a munkaidő beosztásnak megfelelően a munkavégzési helyen időben, tiszta munkaruhában, ápoltan megjelenni.

§ Köteles munkaidejében a munkaterületen tartózkodni. A munkaterületet magáncélból nem hagyhatja el felettese engedélye nélkül.

§ Köteles a munkából való távolmaradást a legrövidebb időn belül felettesével közölni!

§ Rendkívüli munkavégzésre a törvényes mértékig kötelezhető!

§ Köteles a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat a munkaterületén betartani, illetve betartatni!

§ A munkavállaló tudomásul veszi, hogy tevékenysége során szerzett információk a szolgálati, valamint az üzleti titok tárgykörébe tartoznak, ezért ezeket semmi módon nem közölheti más személlyel.

§ A munkavállaló köteles a közvetlen felettes utasításait haladéktalanul végrehajtani, kivéve, ha az sérti a vonatkozó munka és balesetvédelmi előírásokat, vagy a munkavállaló személyiségi jogait!

 

4.  Munkavállaló ellenőrzése
Munkavállaló ellenőrzése:


Ellenőrzésre jogosult

 

óvodavezető


Ellenőrzésre jogosult még:

óvodavezető helyettes

 

 

 

 

5.  Megjegyzés

 

Munkakörbe nem tartozó feladatok:


A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva a tevékenység ellátásához valamilyen formában kapcsolódnak!


Munkaköri leírás módosítása:


Jelen munkaköri leírásban foglaltakat – a munkakör változatlanul hagyása mellett - a munkáltató egyoldalúan jogosult módosítani!

 

 

Budapest,

 

……………………………………………..

óvodavezető

 

6.  Átadás, átvétel

 

A munkaköri leírás tartalmát megismertem, abból egy példányt a mai napon átvettem, melynek tényét aláírásommal igazolom.

 

Kelt: Budapest,

 

…………………………………

munkavállaló

 

GONDNOK MUNKAKÖRI LEÍRÁSA

 

 

MUNKAVÁLLALÓNév


Fehérné Gerbovics Angyal


Besorolása

 


Közalkalmazotti bértábla szerint:


Egyéb juttatások

 


Minden év adott költségvetése szerinti béren kívüli juttatási rendszer, melyet az intézmény béren kívüli juttatások szabályzata alapján kap a dolgozó.

 

 

MUNKAKÖRBeosztás


GONDNOK

 


Cél


-        az intézmény folyamatos működésének biztosítása, vagyonvédelmi és tűzvédelmi feladatainak szem előtt tartása


Közvetlen felettes


-        Óvodavezető


Helyettesítési előírás


-        30 napon belüli helyettesítést az intézményvezető helyettes,

-         30 napon túli helyettesítést az intézményvezető rendeli el írásban.

 

 

MUNKAVÉGZÉSHeti munkaidő


40 óra

 


Beosztása


-        Napi 8 óra váltott műszakban az intézmény aktuális igénye és a dolgozóval való egyeztetés szerint

-        Szabadságát főképpen az óvodai szünetekben veheti ki.

 

 

II.

KÖVETELMÉNYEK

 Alapkövetelmény


Egészségügyi alkalmasság, büntetlen előélet.

 


Iskolai végzettség, szakképesítés


Középiskolai végzettség, műszaki területen


Elvárt ismeretek


Az óvoda nevelési és egészségügyi előírásainak, belső szabályzatainak ismerete.


Személyes tulajdonságok


Pontosság, megbízhatóság, türelem, higiéné, segítőkészség.

 

 

 

KÖTELESSÉGEK - Főbb tevékenységek és felelősségek összefoglalása

 

Munkaterülete: Az óvoda teljes területe az óvoda udvara, az udvar előtti járda.

Munkavégzéséhez tartozó általános elvárás: az intézmény folyamatos működésének biztosítása, vagyonvédelmi és tűzvédelmi feladatainak szem előtt tartása, az intézmény fűtésének és meleg víz szolgáltatásának biztosítása, a műszaki állapot folyamatos figyelemmel kísérése, a hibák azonnali jelzése a vezető felé. Tűzvédelmi szabályok betartása, rendkívüli események során az azonnali védelmi feladatok ellátása. Szükség esetén köteles túlmunka ellátására. A túlmunka díjazása Mt. szabályai szerint történik. Feladatait önállóan kell ellátnia.

Kiemelt elvárás: a vagyon védelem, az energia-takarékosság.

Közvetlen felettese az óvoda vezetője, munkájával kapcsolatos kérdésekben dönt.

Napi feladatai:

 • Az óvoda nyitása zárása, a riasztórendszer üzembe helyezése.
 • Fűtés, meleg víz szolgáltatás biztosítása az óvoda teljes nyitva tartása idejében.
 • A kert és a kerthez tartozó járdák  takarítása, csúszásmentesítése.
 • Az intézményben található növények gondozása
 • A szemetes ürítése, azok rendbetartása
 • Szükség esetén postázás, beszerzés

 

Visszatérő feladatok:

 • Évente egy alkalommal a homokozó átfordítása,
 • Az ősz beálltával a homokozók védőfóliával való letakarása.
 • A kerti gumiburkolat évente egy alkalommal történő tisztítása.
 • A karbantartási munkák felügyelete.
 • A műszaki állapot figyelemmel kísérése, a hibák jelzése a vezetőnek.
 • Energia jelentések készítése
 • Rendezvény idején ügyeleti feladatok ellátása.

 

FELELŐSSÉG - Különleges felelősségek

 

Személyekért:

Az intézmény alkalmazotti körének tagjaként alakítója és részese a jó munkahelyi légkörnek. Az óvoda nevelőtestületével és technikai dolgozóival összhangban szervezi munkáját, törekszik az egymást segítő emberi kapcsolatok kialakítására. A gyermekek óvodai munkájáról a szülőknek tájékoztatást nem ad, őket a megfelelő pedagógushoz irányítja. A hivatali titoktartás e munkakörben is kötelező.

 

Vagyon:

Felelős az intézményben lévő reá bízott, általa használt berendezések, gépek rendeltetésszerű használatáért. Szervezi és végrehajtja a rábízott beszerzési feladatokat.

 

Pénzügyi döntések:

Az intézmény pénzügyeit érintő kérdésekben csak az intézmény vezetőinek döntése után intézkedhet.

 

Technikai döntések:

Betartja a tűz- munka és balesetvédelmi előírásokat. Takarékosan gazdálkodik a rábízott anyagokkal.

Kialakítja az egészséges és biztonságos munkakörülményeket, az anyagi lehetőségek szerint.

 

Bizalmas információk:

A személyiségi jogokat érintő, adatvédelem alá eső, vagy hivatali titoknak minősülő információkkal a törvény szellemében jár el, bizalmas információkat / dolgozói, gyermeki, szülői / csak a szükséges mértékben – az óvoda vezetőjének vagy helyetteseinek utasítására tárhat fel.

Az intézmény belső életére vonatkozó értesüléseit köteles hivatali titokként megőrizni.

 

Ellenőrzés foka

Munkáját a törvényesség és az intézmény alapdokumentumai / PP, SZMSZ, HÁZIREND stb./ által megfogalmazott célkitűzések, a működési rend, a vezetői utasítások és a nevelőtestületi határozatok betartása alapján végzi.

 

Kapcsolatok

Napi munkájában rendszeresen együttműködik a csoportban dolgozó pedagógusokkal, dajkákkal,  az óvodatitkárral és az óvodavezetéssel.

 

Munkakörülmények

Munkáját az óvodavezető által meghatározott munkabeosztás és szabályok betartásával, a mindenkor hatályos jogszabályok szellemében, az SZMSZ alapján végzi.

 

A munkaköri leírás az alábbi jogszabályokban előírtaknak megfelelően készült:

-        2. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez 

-        1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról

Javaslattételre jogosult: az óvoda működési körébe tartozó kérdésekben.

 

Véleményezésre jogosult:

-        intézményvezető választás

-        éves munkaterv értékelés

 

Részvételi jog illeti meg azokon a rendezvényeken, amelyekre meghívót kap.

 

 

ZÁRADÉK

 

Ezen munkaköri leírás 2014. augusztus 1-től lép életbe.

A munkaköri leírás módosításának jogát a körülményekhez igazodva a munkáltató fenntartja.

A munkaköri leírás a visszavonásig vagy módosításig érvényes.

 

Kelt: Budapest, 2014. 09.01.

                                                                                         …………………………………………........

                                                                                                     Jámbor Zsuzsanna intézményvezető

 

NYILATKOZAT

 

A munkaköri leírásban megfogalmazottakat magamra nézve kötelezőnek tekintem, annak egy példányát átvettem.

Kijelentem, hogy az általam végzett munkáért és a kezelt értékekért anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozom. A munkám során használt tárgyakat, eszközöket, gépeket rendeltetésüknek megfelelően használom.

 Kelt: Budapest, 2014.09.01.

……….……………………………………….

munkavállaló

 

 

  

 

4.      Belépés és benntartózkodás rendje azok részére, akik ne állnak jogviszonyban a nevelési-oktatási intézménnyel.

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók intézménybe lépése és ott tartózkodása a következők szerint történhet:

- külön engedély és felügyelet nélkül, illetve

- külön engedély és felügyelet mellett.

Külön engedély és felügyelet nélkül tartózkodhat az intézményben a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy arra az időtartamra, amely:

- a gyermek érkezéskor: a gyermek átöltöztetésére és óvónőnek felügyeletre átadására, valamint a kísérő távozására,

- a gyermek távozásakor: a gyermek óvónőtől való átvételére, átöltöztetésére, valamint a távozásra szükséges.

Nem kell a tartózkodásra engedélyt kérni:

      - a szülőnek, gondviselőnek a szülői értekezletre való érkezéskor, illetve

- a meghívottaknak az intézmény valamely rendezvényén való tartózkodáskor

- az intézményben működő szervezetek tagjainak a tevékenységük gyakorlása érdekében történő intézményben tartózkodáskor

Külön engedély és felügyelet mellett tartózkodhat az intézményben:

- a gyermeket hozó és a gyermek elvitelére jogosult személy akkor, ha nem az intézmény nyitvatartási rendjében meghatározott időben érkezik az intézménybe, valamint,

- minden más személy.

A külön engedélyt az óvoda  vezetőjétől, vagy a helyettestől, illetve az őket helyettesítő személytől  kell kérni. Csak az általa adott szóbeli engedély, és szükség szerint egy dolgozó felügyelete mellett lehet az intézményben tartózkodni.

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek betartani és elfogadni az intézmény következő szabályzatait:

               - a nemdohányzók védelmének helyi szabályai

               - tűzvédelmi szabályzat

               - munkavédelmi szabályzat

 - házirend

 

melyek megtalálhatóak az intézmény hirdető tábláján.

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók által tilos az intézmény területére, épületébe, rendezvényére, az alábbi tárgyakat, eszközöket behozni, illetve maguknál tartani:

Minden olyan eszközt, amely testi sérülést okozhat.

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók kötelesek az intézményben az intézményhez méltó ruházatban, öltözetben, valamint állapotban tartozódni, illetve megjelenni.

Az intézménnyel jogviszonyban nem állók nem zavarhatják magatartásukkal, viselkedésükkel az intézményben folyó pedagógiai munkát, szabadidős foglalkozást, rendezvényt.

III.              AZ INTÉZMÉNY SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE

1.      Az intézmény vezetője, helyettesítési rend

Mint az intézmény egyszemélyi felelős vezetője és képviselője felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, a feladatellátás színvonaláért, pedagógiai tevékenységéért, elfogadott munkaterve reális megvalósításáért, a tűz- és vagyonbiztonság megteremtéséért és fenntartásáért, és nem utolsó sorban az intézmény ésszerű és takarékos gazdálkodásáért.

Az intézményi bélyegzők használatára az óvoda vezetője, a vezető helyettes minden ügyben , az óvoda titkára pedig a munkaköri leírásában megjelöltek szerint jogosult.

Ha egyértelművé válik, hogy

a) az óvoda vezetője a szükséges vezetői intézkedéseket akadályoztatása (pl. betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, tudja megtenni, a vezetői feladatokat az intézményvezető-helyettesnek kell ellátnia;

b) az intézményvezető helyettese a szükséges, vezető-helyettes feladatkörébe tartozó teendőket akadályoztatása (pl.: betegsége, egyéb távolléte stb.) miatt nem tudta, nem tudja ellátni, az intézményvezető helyettesi feladatokat a táblázatban megjelölt személynek kell ellátnia.

 

A vezető, illetve a vezető-helyettes helyettesítésére vonatkozó további előírások:

- a helyettesek csak a napi, a zökkenőmentes működés biztosítására vonatkozó intézkedéseket, döntéseket hozhatják meg a vezető, vezető-helyettes helyett

- a helyettes csak olyan ügyekben járhat el, melyek gyors intézkedést igényelnek, halaszthatatlanok, s amelyeknek a helyettesítés során történő ellátására a munkaköri leírásában felhatalmazást kapott,

- a helyettesítés során a helyettes a jogszabály, illetve az intézmény belső szabályzataiban, rendelkezéseiben kizárólag a vezető jogkörébe utalt ügyekben nem dönthet.

A vezető, illetve a vezető-helyettes akadályoztatása esetén a helyettesítés rendje

 A vezető megnevezése, akit

helyettesíteni kell


A helyettesítő megnevezése

(munkakör és név)


Jámbor Zsuzsanna


Lányné Vajda Ibolya

óvodavezető helyettes


Lányné Vajda Ibolya


Czimbalmos Kozma Adél

munkaközösség vezető


Czimbalmos Kozma Adél


Dezse Patrícia munkaközösség vezető


Dezse Patrícia munkaközösség vezető


Pintér Szilvia

 

Az itt meghatározott helyettesítés nem terjed ki a vezető pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlására vonatkozó jogaira. Ezen jogok gyakorlási rendjéről külön belső szabályzat rendelkezik.

A helyettesítéshez kapcsolódó felelősségi szabályok

A helyettesek a helyettesített személlyel megegyező felelősséggel tartoznak a helyettesítés keretében végzett feladatukért, tevékenységükért. A konkrét felelősségi szabályokat, illetve az esetleges eltéréseket a munkaköri leírásoknak, vagy a helyettesítésre vonatkozó belső utasításnak kell tartalmaznia.

2.     

Óvodavezető

 

Az intézmény szervezeti felépítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Az intézmény vezetősége

Az intézményvezető munkáját középvezetők segítik, akik feladat körükhöz kapcsolódó feladatokkal, jogokkal és kötelezettségekkel rendelkeznek. Véleményező és javaslattevő jogaikat gyakorolják.

Az intézmény vezetőségének tagjai:

óvodavezető

óvodavezető – helyettes

munkaközösség vezetők

4.Intézményi szervezeti egység, kapcsolattartás rendje, általános szabályai

Az intézményen belül elkülönült feladatuk alapján részleges önállósággal, illetve sajátos feladatokkal rendelkezik az alkalmazotti közösség, ezen belül:

·        a nevelőtestület- óvodapedagógusok

·        a szakmai munkaközösség

·        a nevelőmunkát közvetlenül segítő pedagógiai asszisztens, gyógypedagógiai asszisztens, dajkák, gondnok, óvodatitkár,

A különböző döntési fórumokra, nevelőtestületi - alkalmazotti értekezletekre a vonatkozó napirendi ponthoz a döntési, egyetértési és véleményezési, javaslattételi jogot gyakorló közösséget, illetve az általuk delegált képviselőt meg kell hívni, nyilatkozatukat jegyzőkönyvben kell rögzíteni. Döntések esetében a testület akkor határozatképes, ha kétharmad része jelen van. A testület többség véleménye (50%+1) alapján dönt.

5.A pedagógiai munka belső ellenőrzése

Óvodánkban intézményi önértékelési csoport működik meghatározott munkaterv és szabályzat szerint.

A pedagógiai munka belső ellenőrzése az intézmény valamennyi pedagógiai tevékenységére kiterjed.

A pedagógiai munka belső ellenőrzésének célja:

- az esetlegesen előforduló hibák mielőbbi feltárása, majd a feltárást követő helyes gyakorlat megteremtése,

- a pedagógiai munka hatékonyságának fokozása.

5.1 . A pedagógiai munka belső ellenőrzésével szemben támasztott követelmények:

           - fogja át a pedagógiai munka egészét,

           - segítse elő valamennyi pedagógiai munka emelkedő színvonalú ellátását,

- a foglalkozásokkal szemben támasztott követelményekhez igazodva mérje és értékelje a pedagógus által elért eredményeket, ösztönözzön a minél jobb eredmény elérésére,

- támogassa az egyes pedagógiai munka legcélszerűbb, leghatékonyabb ellátását,

- a szülői közösség észrevételei kapcsán elfogulatlan ellenőrzéssel segítse a megfelelő pedagógiai módszer megtalálását,

- biztosítsa, illetve segítse elő a fegyelmezett munkát,

- támogassa a különféle szintű vezetői utasítások, rendelkezések következetes végrehajtását, megtartását,

- hatékonyan működjön a megelőző szerepe.

 

5.2A pedagógiai munka belső ellenőrzésére jogosultak

 

A pedagógiai munka belső ellenőrzésére elsősorban, általános jogkörben jogosult:

           a) az óvodavezető,

           b) az óvodavezető helyettese

c) munkaközösség vezető

d) szakértő

A pedagógiai munka belső, valamely témájú területre vonatkozó ellenőrzésére az intézmény valamennyi pedagógus dolgozója javaslatot tehet.

 

5.3. A pedagógiai munka belső ellenőrzésének formái:

- tevékenység látogatás

- interjú készítés

- pedagógus, intézményvezető önértékelő kérdőíve

- pedagógus társértékelő kérdőíve

- tevékenységlátogatás

- dokumentum értékelés

- gyermekek képesség mutatói

- speciális felmérések, tesztek, vizsgálatok,

- az óvodás gyermekek iskolaérettségi teszt eredményeinek elemzése,

- a gyermekeket átvevő iskoláktól érkező visszajelzések vizsgálata

IV. AZ INTÉZMÉNY NEVELŐTESTÜLETE ÉS SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEI

IV.1. Az intézmény nevelőtestülete

A nevelőtestület – a köznevelési törvény 70. § alapján – a nevelési–oktatási intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben az intézmény legfontosabb tanácskozó és határozathozó szerve. A nevelőtestület tagja a nevelési-oktatási intézmény valamennyi pedagógus munkakört betöltő munkavállalója, valamint a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő egyéb felsőfokú végzettségű dolgozója.

A nevelési és oktatási intézmény nevelőtestülete a nevelési és oktatási kérdésekben a nevelési – oktatási intézmény működésével kapcsolatos ügyekben a köznevelési törvényben és más jogszabályokban meghatározott kérdésekben döntési, egyébként pedig véleményező és javaslattevő jogkörrel rendelkezik.

Az óvodapedagógusnak joga van ahhoz, hogy a munkáját értékeljék

·        a vezetésnek joga és kötelessége, hogy a dolgozó munkáját értékelje;

·        a kiemelkedő munkát végzőt jutalmazza;

A  jutalmazás szempontjai:

·        hosszantartó, eredményes munka,

·        többlet feladatvállalás,

·        jó együttműködés

·        innovatív tevékenység.

A tanév során a nevelőtestület az alábbi állandó értekezleteket tartja:

-        tanévnyitó, tanévzáró értekezlet

-        tájékoztató és munkaértekezletek

-        nevelési értekezlet

-        rendkívüli értekezletek

A nevelőtestületi értekezleten a tantestület minden tagjának részt kell vennie. Ez alól – indokolt esetben – az intézményvezetője adhat felmentést. Az értekezletről jegyzőkönyv készül.

 

IV.2 Nevelőtestület szakmai munkaközösségei

A köznevelési törvény 71.§ szerint a szakmai munkaközösség részt vesz az intézmény szakmai munkájának irányításában, tervezésében és ellenőrzésében. A szakmai munkaközösség az adott tanévben ellátandó konkrét segítségnyújtási feladatait az éves munkatervében  meghatározza.

A szakmai munkaközösség-vezető jogai és feladatai

·        Összeállítja az intézmény pedagógiai programja és aktuális feladatai alapján a munkaközösség éves munkatervét.

·        Irányítja a munkaközösség tevékenységét, a munkaközösség szakmai és pedagógiai munkáját.

·        A vezető által kijelölt időpontban munkaközösség-vezető társai jelenlétében beszámol a munkaközösségben folyó munka eredményeiről, gondjairól és tapasztalatairól.

·        Módszertani, szakmai megbeszéléseket tart, segíti a szakirodalom használatát.

·        Tájékozódik a munkaközösségi tagok szakmai munkájáról.

·        Képviseli állásfoglalásaival a munkaközösséget az intézmény vezetősége előtt és az óvodán kívül.

·        Beszámolót készít a munkaközösség tevékenységéről a nevelőtestület számára.

·        Állásfoglalása, javaslata, véleménynyilvánítása előtt köteles meghallgatni a munkaközösség tagjait; kellő időt kell biztosítani számára a munkaközösségen belüli egyeztetésre, mert a közösség álláspontját a többségi vélemény alapján kell kialakítania.

 

IV.3 A nevelőtestület feladatkörébe tartozó ügyek átruházására, továbbá a feladatok ellátásával megbízott beszámolására vonatkozó rendelkezések

Az intézmény nevelőtestülete az óvodában működő szakmai munkaközösségekre ruházhatja át a következő feladatokat:

- A Pedagógiai Program a munkaközösség területéhez kötődő  részének kidolgozása

- Javaslattétel az éves munkatervhez

A munkaközösségek a nevelési év záró értekezletén adnak számot a nevelőtestületnek az átruházott hatáskörben végzett tevékenységről.

V.A VEZETŐ ÉS AZ ÓVODAI SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉG KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁS FORMÁJA, RENDJE

Az intézményben a szülők jogaik érvényesítése, kötelességük teljesítése érdekében az intézmény működését, munkáját érintő kérdésekben véleményezési, javaslattevő joggal rendelkező szülői szervezetet hozhatnak létre.

Az együttműködés és kapcsolattartás során kötelezettség terheli

- az intézményvezetőt, valamint

- a szülői szervezet vezetőjét.

 

V.1.Az intézményvezető felelőssége, feladata

Az intézményvezető felel a szülői szervezetekkel való megfelelő együttműködésért.

Az intézményvezető feladata, hogy:

- amennyiben a szülői szervezet kezdeményezi, összehívja a nevelőtestületet,

- tájékoztassa a szülői szervezetet arról, hogy mikor lesz nevelő-testületi értekezlet, és a szülői szervezet véleményezési, javaslattevő jogával érintett ügyek tárgyalása esetén meghívja a szülői szervezet képviselőjét, hogy tanácskozási joggal vegyen részt az értekezleten,

- a szülői szervezet számára jogszabályban, illetve más belső intézményi dokumentumban meghatározott jogköreinek gyakorlásához szükséges, az intézményvezető számára rendelkezésre álló, vagy általa elkészítendő dokumentum rendelkezésre bocsátása, illetve tájékoztatás megadása,

- a szülői szervezet működésének segítése (jogi segítségnyújtás, szervezési feladatok),

- a szülői szervezet működéséhez szükséges tárgyi feltételek biztosítása (helyiség, eszközök).

 

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy a szülői szervezet számára biztosítsa azokat a dokumentumokat, információkat, így különösen, hogy a szülői szervezet élhessen:

a) a vélemény nyilvánítási jogával,

b) a javaslattételi jogával.

c) az egyéb jogával

 

V.2.A szülői szervezet vezetőjének feladata

A szülői szervezet vezetőjének feladata, hogy:

- a hatáskörébe utalt jogköreit – amennyiben van előírt határidő - a rendelkezésre álló időn belül gyakorolja,

- megadja a hatáskör gyakorlásával kapcsolatban kialakított álláspontjáról a szükséges tájékoztatást az érintett szerveknek.

 

V.3.A kapcsolattartás formái

 

A szülői szervezet és az intézményvezető közötti kapcsolattartási formái jellemzően a következők:

- szóbeli személyes megbeszélés, jogi tanácsadás, szervezési tevékenység a szülői szervezet vezetőjével,

- közreműködés az előterjesztések, illetve jogkör gyakorláshoz szükséges tájékoztatók elkészítésében

- munkatervek egymás részére történő megküldése,

- értekezletek, ülések,

- szülői szervezet képviselőjének meghívása a nevelőtestületi értekezletre,

- a nevelőtestület képviselőjének meghívása a szülői szervezet ülésére,

- írásbeli tájékoztatók a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkörébe tartozó ügyekről egymás írásbeli tájékoztatása a jogkörgyakorlásokhoz,

- azon dokumentumok, iratok átadása, melyek a nevelőtestület, illetve a szülői szervezet jogkör gyakorlása eredményeként keletkeztek (határozat kivonatok),

- a szülői szervezet nevére szóló levelek bontás nélküli átadása az érintett személyeknek,

- a szülői szervezet által elintézett iratok érdekeltek részére történő átadása.

 

VI. KÜLSŐ KAPCSOLATOK RENDSZERE, FORMÁJA, MÓDJA

Az intézmény rendszeres kapcsolatot tart:

a) egyes kiemelt intézményekkel, szervekkel:

- a fenntartóval, működtetővel,

- más oktatási intézményekkel,

- az intézményt támogató szervezetekkel;

- egyéb, a köznevelési igazgatással összefüggő szervekkel,

b) a pedagógiai szakszolgálatokkal,

c) a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal,

d) a gyermekjóléti szolgálattal;

e) az egészségügyi szolgáltatóval;

f) egyéb közösségekkel:

- az intézménnyel jogviszonyban állók hozzátartozóival,

- a település egyéb lakosaival.

 

VI. 1. A fenntartóval, működtetővel való kapcsolat:

Az intézmény és a fenntartó, illetve működtető kapcsolata folyamatos, elsősorban a következő területekre terjed ki:

- az intézmény szakmai működtetése,

- az intézmény működéséhez szükséges eszközök, feltételek megteremtése,

- az intézmény nevének megállapítására,

- a fenntartó által a köznevelési intézmény tantárgyfelosztásának, továbbképzési programjának jóváhagyására,

- az intézményben folyó gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenységre, beleértve a gyermekbalesetek megelőzése érdekében tett intézkedéseket, valamint

- az intézményben folyó szakmai munka értékelésére,

- a pedagógiai program, a házirend és az SZMSZ ellenőrzése.

A fenntartóval, működtetővel való kapcsolattartás formái:

            - szóbeli tájékoztatás adás,

            - írásbeli beszámoló adása,

            - dokumentum átadás jóváhagyás céljából,

            - egyeztető tárgyaláson, értekezleten, gyűlésen való részvétel,

- a fenntartó által kiadott rendelkezés átvétele annak végrehajtása céljából,

- speciális információszolgáltatás az intézmény pénzügyi-gazdálkodási, valamint szakmai tevékenységéhez kapcsolódóan.

 

VI. 2. Más oktatási intézményekkel való kapcsolattartás

Az intézmény más oktatási intézményekkel kapcsolatot alakítanak ki.

A kapcsolatok lehetnek:

           - szakmai,

           - kulturális,

           - sport és egyéb jellegűek.

A kapcsolatok formái:

           - egymás kölcsönös tájékoztatása az oktatás színvonaláról, valamint az elvárásokról,

           - rendezvények,

           - versenyek.

A kapcsolatok rendszeressége a kapcsolatok jellegétől függően alakulhat.

VI.3. Kapcsolat a Család- és Gyermekjóléti Központtal

Az intézmény kapcsolatot tart a gyermekek súlyos veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében:

            - a család- és gyermekjóléti központtal, illetve

- a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatot ellátó más:

                        - személyekkel,

                        - intézményekkel és

                        - hatóságokkal

Az intézmény a fenti szervekkel közvetlen kapcsolatot tart fenn.

A kapcsolattartás formái, lehetséges módjai:

- a szervek értesítése – ha az intézmény a központ beavatkozását szükségesnek látja,

            - esetmegbeszélés – az intézmény részvételével a központ felkérésére,

- a központ címének és telefonszámának intézményben való kihelyezése, lehetővé téve a közvetlen elérhetőséget,

- előadásokon, rendezvényeken való részvétel az intézmény kérésére.

VI.4. A pedagógiai szakszolgálattal való kapcsolattartás

Az intézmény a nevelési feladatainak ellátása érdekében kapcsolatot tart a pedagógiai szakszolgálattal.

A pedagógiai szakszolgálat és az intézmény a következő területen működik együtt:

- a gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás,

- a fejlesztő nevelés,

- szakértői bizottsági tevékenység,

- a nevelési tanácsadás,

- a logopédiai ellátás,

- a gyógytestnevelés,

- a kiemelten tehetséges gyermekek gondozása.

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok tartalmazzák.

VI.5.A pedagógia szakmai szolgálatokkal való kapcsolattartás

Az intézmény kapcsolatot tart a pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtó, az oktatásért felelős miniszter által kijelölt intézménytől.

A pedagógiai szakmai szolgáltatás és az intézmény a következő területeken működik együtt:

- a pedagógiai értékelés,

- a szaktanácsadás,

- a pedagógiai tájékoztatás,

- a tanügy-igazgatási szolgáltatás,

- a pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése,

- a sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása,

- gyermektájékoztató, - tanácsadó szolgálat.

A kapcsolattartás formáit, lehetséges módjait a szakszolgálat működését meghatározó jogszabályok tartalmazzák.

 

VI.6. Egészségügyi Szolgáltatóval való kapcsolattartás

Az intézmény a gyermekek mindennapos, rendszeres egészségügyi felügyeletét az óvodás gyermekek egészségügyi feladatait ellátó egészségügyi szolgáltató bevonásával oldja meg. Az egészségügyi szolgáltatóval az intézménynek folyamatos kapcsolata van. A szolgáltatatást a szolgáltató szolgáltatási szerződés alapján biztosítja az intézménynek.  A kapcsolattartás részletes formáját, módját a szerződésben az intézményben jelentkező jogos igények szerint kell rendezni.

VI.7. Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartása

 

Az intézmény egyéb közösségekkel való kapcsolattartására a közösségi szervező, kulturális és sport tevékenység jellemző.

A külső kapcsolattartás a hagyományos rendezvényekben, illetve más jellegű programokban jelenik meg.

VII. ÜNNEPEK, MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE, HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA

VI.1. Ünnepélyek, megemlékezések rendje: Az intézményben az ünnepélyek, megemlékezések rendje évenként ismétlődő jelleggel, a korábbi hagyományokat ápolva kerül meghatározásra. Az ünnepélyek, megemlékezések pontos időpontját, a rendezvényekkel kapcsolatos feladatokat és felelősöket a nevelőtestület az éves munkatervében határozza meg. 

A rendezvény neve


A rendezvénnyel érintettek köre


A rendezvény időpontja


Autómentes nap


Gyermekek


Szeptember


Zöld jeles napok sorozat Állatok Világnapja


Gyermekek és szülők


Október


Mikulás


Gyermekek


December


Mézeskalács napok


Gyermekek és szülők


December


Karácsony


Gyerekek


December


Farsang


Gyermekek és szülők


Február


Március 15


Gyermekek


Március


Víz világnapja


Gyermekek


Március


Tojásnapok


Gyermekek és szülők


Április


Zöld jeles napok sorozat

Föld napja, nemzetek napja


Gyermekek és szülők


Április


Anyák napja


Gyermekek és szülők


Május


Madarak és fák napja


Gyermekek és szülők


Május


Gyerek nap


Gyerekek


Május


Ballagás


Gyermekek és szülők


Május

 

 

VII.2. Hagyományápolással kapcsolatos feladatok

A hagyományápolás az intézmény valamennyi dolgozójának, illetve ellátottjának a feladata. A hagyományápolással kapcsolatos feladatok célja az intézmény meglévő hírnevének:

- megőrzése, illetve

- növelése.

A hagyományápolás elsősorban a nevelőtestület feladata, mely tagjai közreműködése révén gondoskodik arról, hogy az intézmény hagyományai fennmaradjanak.

A hagyományápolás eszközei:

           - ünnepségek, rendezvények,

           - egyéb kulturális versenyek,

           - egyéb sport versenyek,

           - egyéb eszközök (pl.: kiadványok, újságok stb.).

Az intézmény hagyományai érintik:

           - az intézménybe járó gyermekeket

           - az intézmény dolgozóit

           - a szülőket,

           -  óvodánkba járt régi gyermekeket

           - a szélesebb nyilvánosságot.

A hagyományápolás érvényesülhet továbbá az intézmény:

           - jelkép használatával 

           - gyermekek ünnepi viseletével,

           - az intézmény belső dekorációjával.

A nevelőtestület feladata, hogy a meglévő hagyományok ápolásán túl újabb hagyományokat teremtsen, majd gondoskodjon az újonnan teremtett hagyományok ápolásáról, megőrzéséről is.

 

VIII. INTÉZMÉNYI VÉDŐ, ÓVÓ ELŐÍRÁSOK

VIII.1. Általános előírások

A gyermekekkel, illetve a szülőkkel

- az óvodai nevelési év, valamint

- szükség szerint, a foglalkozás, kirándulás stb. előtt ismertetni kell a következő védő-óvó előírásokat.

Védő-óvó előírás:

- a gyermekek egészsége és testi épsége védelmére vonatkozó előírás,

- a foglalkozásokkal együtt járó veszélyforrások,

- a tilos és az elvárható magatartásforma meghatározása, ismertetése.

A védő-óvó előírásokat a gyermekek életkorának és fejlettségi szintjének megfelelően kell ismertetni. Az ismertetés tényét és tartalmát dokumentálni kell.

Az óvoda védő, óvó előírásai, amelyeket a gyermekek az óvodában való tartózkodás során meg kell tartaniuk.

- Az óvoda a nevelési év megkezdésekor a kiskorú gyermek szülőjét tájékoztatja az óvodában betartandó védő és óvó előírásokról, melyet a házirend tartalmaz.  A gyermek szülője a tájékoztatás tudomásulvételét a tájékoztatás megtörténtéről szóló dokumentumon aláírással köteles elismerni.

- Az óvoda gondoskodik a pedagógusok és más óvodai dolgozók tűz- és munkavédelmi szabályzatban meghatározott oktatásainak lebonyolításáról, adminisztrálásáról.

- Mozgásos foglalkozásra nem vihető be semmilyen, a testneveléshez nem szükséges dolog, eszköz, valamint a balesetvédelmi, ill. a védő-óvó intézkedések szempontjából tiltott eszköz: pl.: nyaklánc, óra, gyűrű, mobiltelefon stb.

VIII. 2. A gyermekbalesetek megelőzése érdekében ellátandó feladatok

Az intézményvezető kiemelt feladata, hogy:

- olyan környezetet teremtsen, amely alkalmas a balesetbiztonsággal kapcsolatos szokások, magatartási formák kialakítására,

- átadásra kerüljenek a baleset-megelőzési ismeretek legalább az alábbi témakörökben:

                        - közúti közlekedési balesetek,

                        - mérgezés,

                        - fulladás,

                        - égés,

                        - áramütés,

                        - esés.

Az intézmény vezetőjének feladata, hogy

- ellenőrizze azt, hogy az intézmény területén a gyermekekre veszélyes eszköz, szerszám csak a legszükségesebb időtartamig, az adott felújítási, egyéb szerelési tevékenység idejéig, s csak az azzal dolgozók állandó felügyelete mellett legyen;

- biztosítsa azt, hogy az óvodában keményforrasztás, ív és lánghegesztés, ipari gázpalack, illetve tartály felszerelése (az épületen szakkivitelező által folytatott építési, felújítási, javítási munka kivételével) ne legyen.

- gondoskodjon arról, hogy a gyermekek elektromos áramütés elleni védelme folyamatosan biztosítva legyen – az ajzatok vakdugózásával, illetve a hálózat megfelelő védelmével;

- biztosítsa azt, hogy a gyermekek az épület számukra veszélyforrást jelentő helyiségeibe nem juthatnak-e be.

- gondoskodjon arról, hogy az intézményben a gyermekek az egészségükre, testi épségükre veszélyes elektronikus és mechanikus eszközöket, szerszámokat ne használhassanak.

A pedagógusok feladata, hogy:

- haladéktalanul jelezzék az intézményvezető felé azokat a helyzeteket, melynek ellenőrzésében az intézményvezetők felelősek;

- a mindennapos tevékenységük során fokozottan ügyeljenek az elektromos berendezések használatára, kezelésére. A különböző berendezéseket úgy tárolják, hogy azokhoz a gyermekek ne férhessenek hozzá;

- javaslatot tegyenek az óvoda épületének és a csoportszobák még biztonságosabbá tételére.

Az óvodában dolgozó karbantartó, gondnok feladata, hogy

- a munkaterületükön fokozott óvatossággal járjanak el, ügyelve a gyermekek biztonságára, testi épségére,

- a veszélyforrást jelentő munkahelyüket mindig zárják stb.

Az intézményvezető felelős azért, hogy az intézmény területe, - beleértve a belső termeket, szobákat, valamint az udvart – felmérésre kerüljön a védő, óvó intézkedések szükségessége szempontjából.

Az intézményvezető felelős, hogy az óvoda csak megfelelőségi jellel ellátott játékot vásároljon. A játékot használó óvoda pedagógus köteles a játékon feltüntetett, vagy ahhoz mellékelt figyelmeztetést, feliratot és használati utasítást gondosan áttanulmányozni és a játékszert az alapján alkalmazni.

A védő, óvó intézkedések céljából az adott területre vonatkozó figyelmeztető jelzéseket, figyelmeztető táblákat, hirdetményeket ki kell függeszteni, illetve azok tartalmát legalább évente ismertetni kell a veszélyeztetettekkel.

VIII.3. A gyermekbalesetek esetén ellátandó feladatok

 

Az intézményvezető feladatai:

- megszervezi azt, hogy az intézmény nyitvatartási idejében biztosítva legyen a gyermekek felügyelete, védelme,

- kijelöli azt a személyt, aki a gyermekbaleseteket nyilvántartja;

A. nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:

- intézkedik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásáról,

- a kivizsgálás során fel kell tárni a kiváltó és a közreható személyi, tárgyi és szervezési okokat,

- a balesetekről jegyzőkönyvet vetet fel (elektronikusan vezetett jegyzőkönyvvezető rendszeren, illetve ha az nem lehetséges, papír alapon),

- a jegyzőkönyvet továbbítani kell,

- a jegyzőkönyv egy példányát át kell adni a szülőnek,

B. súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok:

- intézkedik arról, hogy a baleset az intézmény fenntartója felé azonnal jelentésre kerüljön, 

- gondoskodik a baleset legalább középfokú munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező személy bevonásával történő kivizsgálásáról.

- lehetővé teszi az óvodaszék, ennek hiányában az óvodai szülői szervezet részvételét a gyermekbalesetek kivizsgálásában;

- intézkedik minden gyermekbalesetet követően a megelőzésről, azaz arról, hogy a megtörtént balesethez hasonló eset ne történhessen meg.

A pedagógusok feladata:

- az intézményvezető utasítására a balesetekkel kapcsolatos nyilvántartás vezetése,

- nem súlyos balesetekkel kapcsolatos feladatok esetében az intézményvezető utasítására:

- közreműködik a három napon túl gyógyuló sérülést okozó gyermekbalesetek haladéktalan kivizsgálásában,

- e balesetekről jegyzőkönyvet vesz fel,

- jegyzőkönyvet készít, ha a kivizsgálás elhúzódása miatt az adatszolgáltatás határideje nem tartható,

- súlyos balesetekkel kapcsolatban:

- a balesetet jelenti az intézményvezetőnek, illetve az intézményvezető távolléte esetében a helyettesítési rendnek megfelelően gondoskodik a balesetet jelentéséről,

- közreműködik a baleset kivizsgálásában,

- közreműködik az óvodai szülői szervezet tájékoztatásában, és a gyermekbalesetek  kivizsgálásában való részvétele biztosításában,

- intézkedési javaslat kidolgozása minden gyermekbalesetet követően a megelőzésre; az intézményvezető megelőzéssel kapcsolatos utasításainak végrehajtása.

Nem pedagógus alkalmazott az intézményvezető utasításának megfelelően működik közre a gyermekbaleseteket követő feladatokban.

VIII.4. A rendszeres egészségügyi felügyelet és ellátás rendje

A gyermekek rendszeres egészségügyi felügyeletét, mint ingyenesen igénybe vehető szolgáltatást az intézmény biztosítani köteles.

Az egészségügyi ellátás: az iskolaorvos és  a védőnő együttes szolgáltatásából áll. Az egészségügyi ellátásban közreműködik még a fogorvos és a fogászati asszisztens.

a) Óvoda orvosi szolgáltatatásAz egészségügyi ellátás megnevezése


Iskola orvosi szolgáltatás


Az ellátást nyújtó pontos megnevezése


Gyermekorvos


Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, részmunkaidő stb.)


Szerződéses viszony

 


Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő


szerződés szerint


Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)


1063 Budapest Munkácsy M.u.10.


Az ellátás nyújtása során annak a háziorvosnak (háziorvosi körzetnek) a megnevezése, akivel együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás


 

b) védőnői szolgáltatásAz egészségügyi ellátás megnevezése


Védőnői szolgáltatás


Az ellátást nyújtó pontos megnevezése


Védőnői gondozás


Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, részmunkaidő stb.)


szerződéses


Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő


Havi 1 alkalom


Az ellátás nyújtásának helye (pontos címe)


1063 Budapest Munkácsy M.u.10.


Az ellátás nyújtása során annak a védőnőnek (védőnői körzetnek) a megnevezése, akivel együttműködve történik a szolgáltatás nyújtás


 

c) fogászati ellátásAz egészségügyi ellátás megnevezése


Iskolafogászati ellátás


Az ellátást nyújtó pontos megnevezése


Terézvárosi Gyermekfogászati Rendelő


Az ellátást nyújtó foglalkoztatásának jellege (teljes, részmunkaidő stb.)


szerződéses


Az ellátást nyújtó által az intézményben töltendő idő


Szerződés szerint


Az ellátás nyújtásának helye (pontos cím


1063 Budapest Munkácsy M. u.10.

 

IX. RENDKÍVÜLI ESEMÉNY ESETÉN SZÜKSÉGES TEENDŐK

A rendkívüli esemény észlelésekor, tudomásra jutásakor haladéktalanul tájékoztatni kell az intézményvezetőt.

Az intézményvezető a rendkívüli esemény jellegének megfelelően

a) haladéktalanul értesíti:

- az érintett hatóságokat,

- a fenntartót,

- a szülőket;

b) megtesz minden olyan szükséges intézkedést, amelyek a gyermekek, védelmét, biztonságát szolgálják.

Rendkívüli eseménynek számít különösen:

           - a tűz,

           - az árvíz,

           - a földrengés,

           - bombariadó,

- egyéb veszélyes helyzet, illetve a nevelő munkát más módon akadályozó, nehezítő körülmény:

        - egész napos gázszünet,

        - az épület biztonságos használhatóságát veszélyeztető körülmény,

        - a gyermekek és a dolgozók közlekedését nehezítő helyzet (hó).

        - járvány, melynek során a gyermekek 75 %-a nem tud megjelenni.

 

Amennyiben a rendkívüli esemény jellege indokolja, gondoskodni kell az intézmény kiürítéséről, amely a tűzvédelmi szabályzat szerinti terv szerint kell, hogy történjen.

Az egyéb intézkedést követelő rendkívüli események bekövetkeztekor az intézményvezető a pedagógusok bevonásával a legjobb belátása szerint dönt.

A rendkívüli esemény során az intézményvezetőnek gondoskodnia kell:

- amennyiben a gyermekek intézményben történő elhelyezését meg kell szüntetni, a szülők mielőbbi értesítése, a gyermekek elvitelének megszervezése,

- a következő napot, esetleg napokat érintő nevelési szünet elrendeléséről, s a szülők tájékoztatásáról,

- olyan intézkedések meghozataláról, melyek biztosítják a gyermekek maximális védelmét.

Az intézményvezető az egyes rendkívüli eseményekkel kapcsolatos teendőkre vonatkozóan előre intézkedési terveket készíthet, melyet a jelen szabályzat mellékleteként kell kezelni.Rendkívüli esemény megnevezése


Intézkedések


Tűz


A helyi tűzvédelmi szabályzat utasítása alapján:


 


1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint


 


1.2. A tűzoltóság értesítése


 


1.3. A tűzoltás megkezdése


 


1.4. Az egyes értékek mentése


 


1.5. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével


 


1.6. A fenntartó értesítése


Árvíz


1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével


 


1.2. Az illetékes szervek értesítése


 


1.3. Érték mentés


Földrengés


1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével


 


1.2. Az illetékes szervek értesítése


 


1.3. Érték mentés


Bombariadó


1.1. Az épület kiürítése a tűzriadóterv szerint


 


1.2. Az illetékes hatóságok értesítése


 


1.3. A gyermekek elhelyezése, illetve hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével


 


1.4. A fenntartó értesítése


Egyéb veszélyes helyzet


1.1. A gyermekek biztonságba helyezése, hazavitelének megszervezése a szülők értesítésével


 


1.2. Az illetékes szervek értesítése


 


1.3. Indokolt esetben nevelési  szünet elrendelése

 

X. AZ INTÉZMÉNY BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉT GARANTÁLÓ SZABÁLYOZÁSOK

Az óvoda zárva tartásának ideje alatt a hivatalos ügyek intézésére külön ügyeleti rend szerint tart nyitva. Az ügyeleti rendet az intézményvezetője a fenntartóval egyeztetve határozza meg és azt a szülők, az alkalmazotti közösség, és szükség esetén a társintézmények tudomására hozza értesítés formájában.

 

XI. ELEKTRONIKUS ÚTON ELŐÁLLÍTOTT PAPÍRALAPÚ NYOMTATVÁNYOK HITELESÍTÉSI RENDJE

A hitelesítés követelménye

 

Az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokat:

- ha azok folyamatosan kerülnek kinyomtatásra, folyamatosan,

- ha időszakosan kerülnek kinyomtatásra, a kinyomtatást követően hitelesíteni kell.

A hitelesítés módja

Az elektronikus úton előállított papír alapú nyomtatvány jellegétől függően el kell végezni:

- az utolsó bejegyzést követő sorok áthúzással történő érvénytelenítését,

- el kell helyezni a papír alapú dokumentumon a hitelesítési záradékot, mely tartalmazza:

                        - a hitelesítés időpontját,

                        - a hitelesítő aláírását,

                        - az intézmény hivatalos körbélyegző lenyomatát.

A füzet jelleggel összetűzött, kapcsozott dokumentumok esetén a füzet külső lapján, vagy annak belső oldalán kell elhelyezni a hitelesítési záradékot, ahol fel kell tüntetni azt is, hogy a dokumentum hány lapból, illetve oldalból áll.

Ez esetben a hitelesítés szövege:
Hitelesítési záradék

Ez a dokumentum ....... folyamatosan sorszámozott oldalból/lapból áll.

Kelt: .........................................

                                                                                                                      

                                                 PH                                                                          hitelesítő

 

A hitelesítésre feljogosított személy az óvoda vezetője és helyettese.

Az oktatási ágazat irányítási rendszerével a Közoktatási Információs Rendszer (KIR) révén tartott elektronikus kapcsolatban elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt dokumentumrendszert alkalmazunk a 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet előírásainak megfelelően. A rendszerben alkalmazott fokozott biztonságú elektronikus aláírást kizárólag az intézmény vezetője alkalmazhatja a dokumentumok hitelesítésére. Az elektronikus rendszer használata során feltétlenül ki kell nyomtatni és az irattárban kell elhelyezni az alábbi dokumentumok papír alapú másolatát:

·        az intézménytörzsre vonatkozó adatok módosítása,

·        az alkalmazott pedagógusokra vonatkozó adatbejelentések,

·        a tanulói jogviszonyra vonatkozó bejelentések,

·        az október 1-jei pedagógus és gyermeklista.

·        október 1-i statisztika

·        pedagógus igazolvány igénylése

 

Az elektronikus úton előállított fent felsorolt nyomtatványokat az intézmény pecsétjével és a vezető aláírásával hitelesített formában kell tárolni.

A dokumentumokat a KIR rendszerében, továbbá az intézmény informatikai hálózatában egy külön e célra létrehozott mappában tároljuk. A mappához való hozzáférés jogát az informatikai rendszerben korlátozni kell, ahhoz kizárólag az intézményvezető által felhatalmazott személyek férhetnek hozzá.

 

XII. EGYÉB SZABÁLYOZÁSOK

1.    Kiadmányozás

Külső szervhez vagy személyhez küldendő iratot kiadmányként csak a jelen SZMSZ-ben meghatározott kiadmányozási joggal rendelkező személy írhat alá. A kiadmányozási jog az ügyben történő érdemi döntésre ad felhatalmazást. A kiadmányozási jog jogosultja az intézmény vezetője.

Az intézményvezető kiadmányozási jogát átruházhatja, az átruházott kiadmányozási jogot visszavonhatja. Az átruházott jogkör tovább nem ruházható. A kiadmányozási jog átruházása nem érinti a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét. Az óvoda vezetője külön utasításban vagy szabályzatban kiadmányozási jogot biztosíthat ügyintézőnek és más vezetőnek is.

 

2.    Hivatali titok megőrzése

Hivatali titoknak minősül:

·        amit a jogszabály annak minősít

·        a dolgozó személyes adatvédelmével, bérezésével kapcsolatos adatok

·        a gyermekek és a szülők személyiségi jogaihoz fűződő adat

·        továbbá, amit az intézmény vezetője az adott ügy, vagy a zavartalan működés biztosítása, illetve az óvoda jó hírnevének megőrzése érdekében vezetői utasításban írásban annak minősít.

 

Amennyiben az érvényes jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettség nem áll fenn, nem adható felvilágosítás azokban a kérdésekben, melyek hivatali titoknak minősülnek, és amely nyilvánosságra kerülése az intézmény érdekeit sértené.

A hivatali titok megsértése súlyos vétségnek minősül. Az óvoda valamennyi dolgozója köteles a tudomására jutott hivatali titkot megőrizni.

 

3.Telefonhasználat rendje

 

A dolgozó a mobil telefonját a gyermekekkel való foglalkozás teljes idejében, néma állapotban tarthatja magánál. Az intézményi vonalas telefont kivételes, sürgős esetben használható magáncélra. A pedagógus a gyermekek között munkaidejében mobiltelefonját magáncélú beszélgetésre sem a csoportszobában sem az udvaron nem használhatja.

 

4.Az óvodavezető értékelésének eljárásrendje

 

A nevelési-oktatási intézményvezető munkáját a nevelőtestület és a szülők közössége a vezetői megbízásának második és negyedik évében személyazonosításra alkalmatlan kérdőíves felmérés alapján értékeli. Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés az intézményvezető munkájának ellenőrzése és értékelése során a kérdőíves felmérés eredményét is figyelembe veszi.

 

 

5.Vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vezetői beosztást betöltők részére

 

A vagyonnyilatkozat átadására, nyilvántartására, a vagyonnyilatkozatban foglalt személyes adatok védelmére vonatkozó további szabályokat az őrzésért felelős szabályzatban állapítja meg.

A vagyonnyilatkozat-tétel személyi hatálya kiterjed az intézmény vezetőjére.

 

6.Nyilatkozat tömegtájékoztató szerv felé

 

·        A televízió, a rádió és az írott sajtó képviselőinek, valamint külső szerveknek adott mindennemű felvilágosítás nyilatkozatnak minősül.

·        Felvilágosítás adás, nyilatkozattétel esetén a következő előírásokat be kell tartani:

·        az óvodát érintő kérdésekben a tájékoztatásra, illetve a nyilatkozat adásra az intézményvezető, vagy az általa megbízott személy jogosult,

·        a tájékoztatáshoz, nyilatkozat adásához az intézményvezető engedélye szükséges,

·        a közölt adatok szakszerűségéért, pontosságáért, a tények objektív ismertetéséért a nyilatkozó felel,

·        a nyilatkozatok megtételekor minden esetben tekintettel kell lenni a hivatali titoktartásra vonatkozó szabályokra, valamint az óvoda jó hírnevére és érdekeire,

·        nem adható nyilatkozat olyan üggyel, ténnyel és körülménnyel kapcsolatban, amelynek idő előtti nyilvánosságra hozatala az óvoda tevékenységében zavart, anyagi, vagy erkölcsi kárt okozna, továbbá olyan kérdésekről, amelyeknél a döntés nem a nyilatkozattevő hatáskörébe tartozik

 

7.Fegyelmi eljárás szabályai

A fegyelmi eljárásra a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 58. § alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53-60. §-ai az irányadók.

Az elsőfokú fegyelmi jogkör gyakorlója a nevelőtestület, melynek nevében az intézményvezető jár el. A fegyelmi eljárás megindításáról a nevelőtestület a kötelezettségszegésről való tudomásszerzéstől számított két hónapon belül dönt. A határozatot írásba kell foglalni, melyet az intézményvezető ír alá, s a nevelőtestület két tagja aláírásával hitelesít. A szülői szervezet kezdeményezésére biztosítani kell, hogy részt vehessen a fegyelmi eljárás lefolytatását megelőző egyeztető eljárásban. A kiskorú gyermek esetén a szülő – az értesítés kézhezvételétől számított öt tanítási napon belül – írásban bejelentheti, hogy kéri az egyeztető eljárás lefolytatását.

A fegyelmi büntetés lehet

a) megrovás;

b) szigorú megrovás;

c) meghatározott kedvezmények, juttatások csökkentése, megvonása, mely szociális kedvezményekre és juttatásokra nem vonatkoztatható;

d) áthelyezés másik csoportba, intézménybe, mely utóbbi akkor alkalmazható, ha az intézmény vezetője megállapodott a másik (fogadó) intézmény vezetőjével;

A fegyelmi eljárást határozattal meg kell szüntetni, ha

 a tanuló nem követett el kötelességszegést,

 a kötelességszegés nem indokolja a fegyelmi büntetés kiszabását,

a kötelességszegés elkövetésétől számított három hónapnál hosszabb idő telt el,

 a kötelességszegés ténye nem bizonyítható, vagy

 nem bizonyítható, hogy a kötelességszegést a gyermek követte el.

 

A fegyelmi határozatot az intézmény vezetője a fegyelmi tárgyaláson szóban kihirdeti.

Az elsőfokú határozat ellen a szülő nyújthat be fellebbezést. A fellebbezést a határozat kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell az intézmény vezetőjéhez írásos kérelemben beadni. A kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül a vezető a kérelmet az ügy összes iratával együtt a fenntartóhoz továbbítja.

 

 

8.      Panaszkezelés szabályai:

 

Panaszkezelési rend az óvodában:

 

·        Az óvoda gyermekeinek szüleit/gondviselőit, valamint az óvoda dolgozóit panasztételi jog illeti meg.

·        Panaszt tenni olyan ügyekben lehet, melyekkel kapcsolatban az óvoda köteles, illetve jogosult intézkedésre.

·        A panasz jogosságát, a körülményeket az intézmény vezetője vagy helyettese kötelesek megvizsgálni.

·        Jogossága esetén kötelesek az ok elhárításával kapcsolatban intézkedni, vagy az intézmény vezetőjénél intézkedést kezdeményezni.

 

         Panaszkezelés lépcsőfokai

1.      Konkrét esetben eljáró személy kezeli a problémát, vagy a csoportos óvodapedagógushoz fordul.

2.      A csoportos óvodapedagógusok kezelik a problémát, vagy az intézményvezető helyetteshez fordul.

3.      Az intézményvezető helyettes kezeli a problémát, vagy az intézményvezetőhöz fordul.

4.      A panasztevő közvetlenül az intézményvezetőhöz fordul.

   

         Panaszkezelési eljárás:

               A panaszkezelő felé a panasztevők panaszaikat megtehetik:

·        személyesen

·        telefonon (0612748126)

·        írásban (1063 Budapest, Munkácsy M.u.10.

·        elektronikusan (tv.mesevilagom@gmail.com)

 

 

Panaszkezelés szülő esetében

 

·        A panaszos problémájával a csoportos óvodapedagógusokhoz fordul.

·        Az óvodapedagógus legkésőbb másnap a csoportban dolgozó másik óvodapedagógussal egyeztetve megvizsgálja a panasz jogosultságát, amennyiben az nem jogos, akkor tisztázza az ügyet a panaszossal.

·        Jogos panasz esetén az óvodapedagógus egyeztet az érintettekkel. Ha ez eredményes, akkor az ügy lázárul.

·        Abban az esetben, ha az óvodapedagógus nem tudja megoldani a problémát, közvetíti a panaszt azonnal az óvodavezető felé.

·        Az óvodavezető 3 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.

·        Az egyeztetést, megállapodást a panaszos és az érintettek írásban rögzítik, és elfogadják az abban megfogalmazottakat, ezzel az ügy lezárul.

·        Amennyiben a probléma megoldása több időt vesz igénybe, 1 hónap időtartam után az érintettek közösen értékelik mennyire vált be a javaslat.

·        Ha a probléma ezek után is fennáll, az óvoda vezetője a fenntartó bevonásával 15 munkanapon belül megvizsgálja a panaszt, írásban közös javaslatot tesznek a probléma kezelésére, melyet egyeztetnek a panaszossal.

 

 

Panaszkezelés  alkalmazottak esetében

 

·        A panaszkezelési eljárás célja, hogy az óvodában történő munkavégzés során esetlegesen felmerülő problémákat, vitákat a legkorábbi időpontban meg lehessen oldani.

·        Az alkalmazott panaszát szóban vagy írásban eljuttatja az óvoda vezetőjéhez, vagy helyetteséhez, akik 3 munkanapon belül megvizsgálják a panasz jogosultságát.

·        Ha a panasz jogosnak minősül, akkor az óvoda vezetősége 5 munkanapon belül egyeztet a panaszossal.

·        Ezt követően az óvoda vezetősége és a panaszos a megállapodást írásban rögzítik és aláírásukkal jelzik, hogy elfogadják az abban foglaltakat. Amennyiben a panasz megoldásához türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékeli a panaszos és a vezető, hogy mennyire vált be a javasolt megoldás.

·        Ha a türelmi idő lejártával a probléma nem oldódott meg, akkor az intézményvezető a fenntartó felé jelez.

·        15 munkanapon belül az iskola intézményvezetője a fenntartó képviselőjének bevonásával megvizsgálja a panaszt, közös javaslatot tesz a probléma kezelésére-írásban is.

·        A fenntartó képviselője és az óvodavezető egyeztetnek a panaszossal, a megállapodást írásban rögzítik. Amennyiben türelmi idő szükséges, 1 hónap időtartam után közösen értékelik, hogy mennyire vált be a javasolt megoldás. Ha a probléma lezárult a megoldást írásban rögzítik az érintettek.

·        Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, a panaszos a munkaügyi bírósághoz fordulhat. Az eljárást törvényi szabályozók határozzák meg.

 

 

Dokumentáció:

     A panaszról az óvodavezető helyettes nyilvántartást vezet, mely a következő adatokat tartalmazza:

1.      A panasztevő neve

2.      A panasz tételének időpontja

3.      A panasz leírása

4.      A panaszt az intézmény nevében fogadó személy neve, beosztása.

5.      A panasz kivizsgálásának módja, eredménye

6.      Az esetleges szükséges intézkedés megnevezése, várható eredménye

7.      Az intézkedés végrehajtásáért felelős személy neve

8.      A panasztevő tájékoztatásának időpontja

9.      A panasztevő nyilatkozata, hogy a tájékoztatásban foglaltakat elfogadja, illetve ennek hiányában jegyzőkönyv indoklással arról, hogy nem fogadja el.

10.   Ha a panasztevő  a tájékoztatásban foglaltakat nem fogadja el, a jegyzőkönyv utóirataként feljegyzés készül a további teendőkről.

 

 

A Szervezeti és Működési Szabályzat megvalósítása nem igényel anyagi ráfordítást.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AttachmentMéret
szervezeti_es_mukodesi_szabalyzat_2017.docx125.15 KB