Óvodai Házirend

 TERÉZVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MESEVILÁG ÓVODÁJA

OM:034342

1063 BUDAPEST MUNKÁCSY M.U.10.

HÁZIREND

 

  Készítette: Jámbor Zsuzsanna                    

………………………………………………………………….

intézményvezető aláírása

 


Legitimációs eljárás -  Az érvényességet igazoló aláírások:


……/2015. határozatszámon elfogadta:

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

nevelőtestület nevében


Véleménynyilvánítók:

 

 

 

 

 

………………………………………………………….

 Óvodai szülői szervezet nevében

 

 

 

 

 

 


………./2015. határozatszámon jóváhagyta:

 

 

 

………………………………………………….

itézményvezető

 

 

Ph.


Egyetértést kinyilvánító:

 

 

 

……………………………………………………………..

Fenntartó, működtető nevében

 


Hatályos: a kihirdetés napjától 2015……………………..


A dokumentum jellege: nyilvános

Megtalálható: www.mesevilagom.hu


Iktatószám:

 

 

 

  

1.     Bevezető:

1.1.Törvényi háttér

1.2.Házirendünk célja és hatálya

1.3.Óvodai nevelésünk célja

2.     Általános rendelkezések

2.1. Információk óvodánkról

2.2.Óvodai felvétel, átvétel rendje

2.3.A gyermekek érkezésének, távozásának szabályai

2.3.1.     Az intézmény nyitva tartása

2.3.2.     Az intézmény napirendje

2.3.3.     Érkezés szabályai

2.3.4.     Távozás szabályai

2.4.Hiányzásra vonatkozó szabályok

2.4.1.     Távolmaradás igazolása

2.4.2.     Óvodai elhelyezés megszűnése

3.     Gyermekek az óvodában

3.1.A gyermekek jogai

3.2.Étkezés, térítési díjak megállapítása, befizetése

3.3.Egészségügyi szabályok

3.4.Az óvodába behozható tárgyak

3.5.A beiskolázás szabályai

3.6.A csoportszervezés szabályai

3.7.Gyermekvédelem

3.8.Jutalmazás, büntetés, fegyelmezés

4.     Szülők az óvodában

4.1.A szülők jogai

4.2.A szülők kötelességei

4.3.A család és óvoda közös nevelési elvének kialakítása

4.4.Együttműködés, kapcsolattartás

4.5.Az óvoda helységeinek használata

5.     A gyermekek értékelésének rendje

6.     Igénybe vehető szolgáltatások

7.     Egyéb, az intézmény biztonságát szolgáló szabályok

7.1.Óvó-védő rendszabályok, balesetvédelem

7.2.Gyermekek felügyelete

7.3.Egyéb szabályok

7.4.Dohányzási tilalom

8.     Házirend nyilvánosságra hozatalának módja és ideje

  

1.     Bevezető

1.1.          Törvényi háttér

Házirendünk az alábbi jogszabályok előírásainak figyelembevételével készült:

·       363/2012 (XII.17.) Korm. rendelet Az óvodai nevelés országos alapprogramjáról

·       2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

·       20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

·       2015 évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosításról.

·       Az emberi erőforrások minisztere 22/2015. (IV. 21.) EMMI rendelete a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

 

1.2.          Házirendünk célja és hatálya

A házirend célja: biztosítani az óvoda törvényes működését, az óvodai nevelés zavartalan működését, valamint az óvodai élet megszervezését. Az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

A házirend hatálya kiterjed az óvoda valamennyi alkalmazottjára, az intézménybe járó gyermekekre és szüleikre, azon személyekre, akik az intézménnyel jogviszonyban nem állnak, de részt vesznek az óvoda feladatainak megvalósításában.

A házirend előírásait az intézmény területén azon magatartási szabályait, melyek        értelmezhetőek intézményen kívül is – az intézmény által szervezett programok, foglalkozások esetében – az intézmény területén kívül is alkalmazni kell.

A házirend  jogforrás, melynek megsértése jogsértés.

A házirendet az óvoda vezetője készíti el, és a nevelőtestület fogadja el. A házirend      elfogadásakor, illetve módosításakor  a szülői szervezet véleményezési jogot gyakorol.

A házirend módosításának feltételei:

·       Jogszabályi változás

·       Szülői közösség kezdeményezése

·       Nevelőtestület kezdeményezése

A házirend a kihirdetés és kifüggesztés napján lép hatályba, a hatályba lépést követően az intézmény valamennyi dolgozójára, az intézmény szolgáltatásait igénybe vevő gyermekekre és szüleikre vonatkozik.

1.3.          Óvodai nevelésünk célja: Óvodánk a gyermeki aktivitásra építve, szerető, figyelmes, toleráns közegben a családok bevonásával segíti a gyermekek személyiségének kibontakozását.

Célunk:

·       Az anyanyelvi nevelés megerősítése

·       A mese, mint a személyiségformálás eszköze maximális kihasználása

·       Egészséges, környezettudatos életvitel megalapozása

·       Érzelmi, értelmi intelligencia fejlesztése

·       Játéktevékenység elsődlegességének megőrzése, játékba integrált fejlesztés lehetőségének kihasználása

2.     Általános tudnivalók

2.1.          Információk óvodánkról

Az intézmény neve: Terézvárosi Önkormányzat Mesevilág Óvodája

Székhelye: 1063 Budapest Munkácsy M. u. 10.

Alapító szerve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata

Felügyeleti szerve: Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzata 1067Budapest Eötvös u. 3.

Telefon: 0612748126

Óvodánk 7 csoporttal működik, melyből egy vegyes életkorú, kis létszámú logopédiai csoport. Hat csoportunk homogén összetételű.

2.2.          Az óvodai felvétel, átvétel rendje.

A szülő jogszabály alapján gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett hirdetményben meghatározott időpontban. A beiratkozáskor bemutatásra kerülnek a szülők és a gyermekek személyazonosságát igazoló dokumentumok.

Beíratáshoz szükséges dokumentumok:

·       szülő személyazonosságát és lakcímét igazoló okiratok

·       gyermek születési anyakönyvi kivonata, lakcímkártyája, TB kártyája, oltási könyve

·       nem magyar állampolgár esetén regisztrációs kártya, útlevél, oltásokról igazolás

     A beiratkozás előtt lehetőséget biztosítunk a szülők és gyermekeik számára nyílt nap formájában, hogy betekintést nyerjenek intézményünk mindennapjaiba. Az óvodai felvétellel kapcsolatos döntésről határozatban kapna értesítést a szülők. 

Azon gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét a nevelési év kezdő napjától legalább napi 4 órában óvodai nevelésben kell, hogy részesüljön. A szülő kérheti az óvodai nevelésben való részvétel  alóli felmentést a gyermek 5 évének betöltéséig, mely kérelmet a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek címezve a kötelező felvételt biztosító óvoda vezetőjének nyújt be, aki öt napon belül továbbítja azt a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőnek.

2.3.          A gyermek érkezésének, távozásának szabályai:

2.3.1.     Az intézmény nyitva tartása:

Hétfőtől-Péntekig: reggel  6 órától-délután 18 óráig

Ügyeleti idő: reggel 6-7.30

                        délután: 16.30-18

 

2.3.2.     Az intézmény napirendjeIdőpont


Tevékenység


6-8


Gyülekező, játék, egyéni és mikrocsoportos készségfejlesztés


8-9


Folyamatos reggeli, szabad játék


9-10.15


Játék, játékba ágyazott differenciált tevékenység


10.15-11.45


Készülődés az udvarra, játék a szabadban


11.45-13


Készülődés az ebédhez, ebéd, tisztálkodás, mese


13-15


délutáni pihenés


15-15.30


uzsonna


15.30.-18


játék, egyéni és mikrocsoportos fejlesztés

 

2.3.3.     Érkezés szabályai:

Reggel a gyermeket az óvodapedagógus fogadja a gyülekező csoportban. Az óvodába érkezéskor a szülő minden esetben a pedagógusnak adja át a gyermekét, amennyiben a napirend ezt nem teszi lehetővé akkor a dajkának. A tevékenységek szervezése, egyéni fejlesztések érdekében kérjük, hogy gyermekeiket 9 óráig hozzák be az óvodába. A később érkező gyermekek kapcsolódjanak be a tevékenységbe úgy, hogy azt ne zavarják meg.

2.3.4.     Távozás szabályai:

Amennyiben a szülő gyermekét a délutáni pihenés idő előtt szeretné elvinni, kérjük, ezt 12.30.-13 óra közötti időszakba tegye meg, hogy a többi gyermek pihenését ne zavarja meg. A gyermeket az óvodából a szülőn kívül csak írásbeli nyilatkozat esetén viheti el más személy. Elvált szülők esetén bírósági végzésnek megfelelően járunk el. Amíg a gyermek felügyeleti jogáról a bíróság végzés nem áll rendelkezésünkre, az óvoda köteles a gyermeket mindkét szülőnek kiadni.

Amennyiben a gyermekért nem jönnek az óvoda zárásáig, az ügyeletes óvodapedagógus kötelessége először telefonon keresni a szülőt. A 18 óra után érkező szülővel késést elismerő nyilatkozatot töltünk ki. A harmadik késés után értesítjük a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatot.

2.4.          Hiányzásra vonatkozó szabályok

2.4.1.     A távolmaradás igazolása

Ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolni kell. A mulasztást akkor kell igazoltnak tekinteni, ha

a)     a  szülő előzetesen bejelenti  az óvodapedagógusnak

b)     hivatalos kikérőt kell írásban benyújtani,:

-  az óvodavezetőhöz (ha a kikérés 1 héten  túl terjed),melyet

 tv.mesevilagom@gmail.com e-mail címen is el lehet küldeni, az óvodavezető részére.

c) a gyermek beteg volt, s ezt az alábbiak szerint igazolja:

- a betegség miatti mulasztás igazolására orvosi igazolás szükséges annak érdekében, hogy igazolt legyen az a tény is, hogy a gyermek ismét egészséges, és látogathatja az intézményt. Az igazolás papír alapon fogadható el.

d.     a gyermek hatósági intézkedés miatt nem tudott kötelezettségének eleget tenni. A gyermek hiányzását a hatóság által kiállított igazolással kell igazolni.

Amennyiben a gyermek óvodai távolmaradását a szülő nem igazolja, a mulasztást igazolatlannak kell tekinteni. Ha egy gyermek egy nevelési évben 10 napnál többet mulaszt igazolatlanul, az óvoda vezetője értesíti a gyermek tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot, az általános szabálysértési hatóságként eljáró járási hivatalon kívül a gyermekjóléti szolgálatot is. A járási gyámhivatal az adott nevelési évben igazolatlanul mulasztott ötödik óvodai nevelési nap után felhívja a családi  pótlék jogosultjának figyelmét a várható jogkövetkezményre, azaz arra, hogy az adott évben igazolatlanul mulasztott huszadik óvodai nevelési nap után kezdeményezi a családi pótlék ellátásának szüneteltetését.

 

2.4.2.     Óvodai elhelyezés megszűnése:

·       A gyermeket másik óvoda átvette, az átvétel napján.

·       Ha a gyermeket felvették az iskolába, az óvodai jogviszony  a nevelési évi utolsó napján szűnik meg.

·       Ha a jegyző a szülő kérelmére engedélyt adott a gyermek óvodából történő kimaradására.

·       Az óvodába járási kötelezettségét külföldön teljesítő gyermek eléri a tanköteles kort.

3.     Gyermekek az óvodában

3.1.          A gyermeknek joga, hogy a nevelési-oktatási intézményben biztonságban és egészséges környezetben neveljék és oktassák, óvodai életrendjét pihenőidő, szabadidő, testmozgás beépítésével, sportolási, étkezési lehetőség biztosításával életkorának és fejlettségének megfelelően alakítsák ki.

·       A gyermek személyiségét és emberi méltóságát és jogait tiszteletben kell tartani és védelmet kell számára biztosítani, fizikai és lelki erőszakkal szemben.

·       A gyermek joga, hogy személyiségi jogait, cselekvési szabadságát és magánélethez való jogát az óvoda tiszteletben tartsa, e jogának gyakorlása azonban nem korlátozhat másokat e jogainak érvényesítésében.

·       A gyermek joga, hogy képességeinek, érdeklődésének, adottságainak megfelelő nevelésben, oktatásban részesüljön.

·       A gyermeknek joga van adottságának megfelelő megkülönböztetett ellátásban részesülni, pedagógiai szakszolgálathoz fordulni segítségért.

·       Joga, hogy családja anyagi helyzetétől függően kedvezményes étkezésben részesüljön.

·       Joga, hogy rendszeres egészségügyi felügyeletben és ellátásban részesüljön.

3.2.          Étkezés, térítési díjak megállapítása, befizetése

Kérjük a kedves szülőket, hogy az óvoda tisztántartása és a többi gyermekkel szemben tanúsított megértés érdekében az óvoda területén otthonról hozott élelmiszert ne fogyasszanak. Az óvoda konyhájában csak az óvoda dolgozói tartózkodhatnak.

·       A gyermek étkezésének megrendelése a befizetést igazoló számla alapján történik, hiányzás esetén az étkezés lemondható az óvoda telefonján, illetve az óvodatitkárnál minden nap reggel 9 óráig, a bejelentés 24. óra múlva lép életbe.

·       A térítési díj beszedése a hirdetőtáblán feltüntetett napokon történik, illetve a szülők az év elején kézhez kapják a befizetésről szóló tájékoztatást. A befizetés a pénztárban történik az előre megjelölt időpontokban. A hiányzások miatti levonás a következő befizetéskor írható jóvá. Be nem jelentet hiányzás esetén a szülő a térítési díj visszafizetésére nem tarthat igényt.

·       100%  gyermekétkeztetési normatív kedvezményben részesül az a gyermek, aki :

o   rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül

o   tartósan beteg, vagy fogyatékos

o   családjában tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

o   családjában három vagy több gyermeket nevelnek

o   nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság

o   családjában az 1 főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át

·       A gyerekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételéhez a szülőnek nyilatkozatot kell benyújtania az óvoda vezetője felé.

·       A térítési díjat előre kell megfizetni. A térítési díj visszafizetése készpénzben az intézményi jogviszony megszűnését követően történik, az érintett írásbeli értesítését követően.

·       A térítési díj fizetési módja:

      - készpénz,

      - készpénz-átutalási megbízás (csekk).

A térítési díj befizetésének határideje: a befizetési rendnek megfelelően.

3.3.          Egészségügyi szabályok

·       Az óvodát csak egészséges gyermek látogathatja.

·       A beteg gyermek, tanuló az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja a nevelési-oktatási intézményt.

·       Ha a pedagógus megítélése szerint a gyermek beteg, gondoskodik a többi gyermektől való elkülönítéséről, a legrövidebb időn belül telefonon értesíti a gyermek hozzátartozóját. A telefonon történő értesítés után 1.5 órával a szülő még nem érkezik meg, és a gyermek állapota súlyosbodik, a pedagógus orvosi segítséget igényel. A pedagógus úgynevezett „beteg lapon” írásban rögzíti mit tapasztalt, ami miatt a szülőt értesíti, ezt a szülő, amikor a gyermekért jön aláírja, aláírásával vállalja, hogy gyermekét orvoshoz viszi, és csak orvosi igazolással hozza újra óvodába.

·       A pedagógusok, és a védőnő is értesítheti a szülőt (különböző fertőzések miatta (haj,,bőr) ilyenkor a szokásos kezelések után a védőnő, illetve a háziorvos adhat igazolást arról, hogy a gyermek  már nem fertőz.

·        Azt, hogy a gyermek, egészséges és látogathatja a nevelési-oktatási intézményt, részt vehet a foglalkozásokon, orvosnak kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell a betegség miatt bekövetkezett távollét pontos időtartamát is

3.4.          Otthonról beküldött gyógyszer beadása a nap folyamán az óvodapedagógusok részéről tilos

3.5.          Az óvodába behoztató tárgyak

·       Otthoni játékokat a csoportban dolgozó pedagógusok egyetértésével lehet behozni, melyekért az óvoda nem vállal felelősséget.

·       A beilleszkedést, nyugodt pihenést segítő cumik, plüssök, textíliák behozatalát támogatjuk, melynek tisztaságáért a szülő felel.

·       A gyermekjárművel érkező gyermekek a kerékpártárolóban helyezzék el az eszközeiket, azt rögzítsék biztonságosan.

·       A gyermekeken ne legyen karkötő, nyaklánc, gyűrű, mert ezek balesetet okozhatnak.

Az óvoda semmilyen felelősséget nem vállal az otthonról hozott eszközök, játékok épségéért.

 

3.6.          A beiskolázás szabályai

A gyermek iskolába lépéshez szükséges fejlettségi szint jellemzőit az Óvodai nevelés Országos Alapprogramja határozza meg.

·       A gyermek 3. életévétől, napi 4 órában köteles részt venni a csoportban  szervezett tevékenységekben. A gyerek iskolai beiratkozásáról a szülő köteles gondoskodni.

·       Ha a szülő és az intézmény véleménye nem egyezik, a gyermek beiskolázásáról a Pedagógiai Szakszolgálat dönt.

·       Az a tanköteles korú gyermek, aki 6. életévét augusztus 31-ig betölti az óvoda vezetőjének döntése alapján maradhat az óvodában. A 7. életévét betöltött gyermek szakértői bizottság javaslatára maradhat az óvodában.

3.7.          A csoportszervezés szabályai

Óvodánk homogén összetételű csoportokkal működik. A gyermekeks csoportokba sorolásánál figyelembe vesszük a szülők kéréseit, a nevelőtestület véleményét, mely után a csoportszervezésről az óvodavezető dönt.

 

3.8.          Gyermekvédelem

Óvodánkban gyermekvédelmi felelős működik, fogadóórája és elérhetősége megtalálható az óvoda faliújságján.

Írásbeli nyilatkozatot kérünk a szülőktől az alábbi esetekben:

·       A gyermek hazavitelének rendelkezéséről

·       Szülői hozzájárulás az óvodán kívüli programokon való részvételhez, közlekedési eszközökön történő utazáshoz.

·       Szülői hozzájárulás a gyermek fényképének, a gyermek hozzátartozójának fényképének honlapra történő kihelyezéséről.

·       Hozzájárulás az óvoda nevelési idején kívül tartandó foglalkozások alatt ahhoz, hogy gyermeke felügyeletét a tanfolyam vezető pedagógus látja el.

3.9.          Jutalmazás, fegyelmezés

Jutalmazás: Fontosnak tartjuk az erkölcsi normáknak megfelelő viselkedési minták közvetítését, melyet a pozitív példa kiemelésével, megerősítésével rögzítünk. A helyes magatartási formákat erősítjük, és azokat szokás-szabályrendszerré alakítjuk. Biztatással, ösztönzéssel motiváljuk a gyermekeket. Tárgyi jutalmazást nem alkalmazunk.

Büntetés, fegyelmezés: A büntetés semmilyen formáját nem alkalmazzuk a pedagógiai munkánkban. A megbeszélés eszközét használva igyekszünk a gyermeki tevékenységet a helyes irányba terelni. Szükség esetén a probléma, - konfliktushelyzetből a gyermeket kiemeljük, megbeszélés után egyéb játéktevékenység felajánlásával biztosítjuk számára a nyugodt, felszabadult játékoz szükséges környezetet. Minden esetben tartózkodunk a megalázó és agresszív hangsúlytól. A pedagógus megnyilvánulását minden esetben áthatja a gyermekek szeretete és tisztelete.

 

 

4.     Szülők az óvodában

4.1.          A szülők jogai

·       Megismerhetik az intézmény alapdokumentumait, melyet az intézmény nevelői szobájában illetve a honlapon tekinthetnek meg.

·       A jogszabályban meghatározott módon joguk van véleményt nyilvánítani és egyetértést gyakorolni.

·       Joguk van a gyermekük fejlettségéről rendszeres és dokumentált tájékoztatást kapni fogadóóra keretében.

·       Kezdeményezhetik szülői szervezet, óvodaszék létrehozását

4.2.          A szülők kötelességei:

·       Gyermekét tisztán, gondozottan, a házirend szabályait betartva hozza óvodába

·       biztosítsa gyermeke óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra való felkészítő foglalkozáson való részvételét

·       megtegye a szükséges intézkedéseket gyermeke jogainak érvényesítéséért

·       működjön együtt és tartson rendszeresen kapcsolatot a gyermekével foglalkozó pedagógusokkal, minden nevelési évben legalább két alkalommal fogadóórán vegyen részt

·       segítse elő gyermekének a közösségbe történő beilleszkedését, az óvoda rendjének, a közösségi élet magatartási szabályainak elsajátítását.

·       Tartsa tiszteletben az óvoda dolgozóinak emberi méltóságát és jogait.

Amennyiben az óvoda úgy ítéli meg, hogy a szülő nem tudja, vagy nem akarja szülői kötelességét teljesíteni, a gyermekvédelmi felelősnek kötelessége jelezni az óvodavezető felé, aki a területileg illetékes Gyermekjóléti Szolgálattól kérhet érdemi segítséget.

4.3.          A család és az óvoda közös nevelési elvének kialakítása

·       Annak érdekében, hogy a gyerekeket a nekik legmegfelelőbb módszer szerint neveljük, szükség van igazi együttműködésre nyitottságra és őszinteségre. Probléma, konfliktus, ellentét esetén mindenképpen keressék fel az óvónőt, vagy az óvoda vezetőjét, és velük közösen keressék a megoldást.

·       A szülőknek lehetőségük van rá – és mi igényeljük is –, hogy az óvodában folyó pedagógiai munka kialakításában, annak gyakorlatában, mint partnereink, aktívan vegyenek részt, ötleteikkel segítsék elő közös célunk megvalósítását.

4.4.           Együttműködés, kapcsolattartás formái

·       szülői értekezlet, szülői  megbeszélések

·       játszó délutánok, nyílt napok;

·       közös rendezvények előkészítése, lebonyolítása;

·       fogadó óra (közösen egyeztetett időben);

·       az óvónővel vagy a vezetővel történő, rövid, esetenkénti megbeszélések;

·       családlátogatás

Kérjük Önöket, hogy a gyermekkel kapcsolatos problémák megbeszélése ne a csoportszoba ajtóban történjék. Ne vonják el az óvodapedagógust hosszabb időre a csoporttól, mert balesetet idézhet elő és zavarhatja a nevelés folyamatát. A beszélgetéshez kérjenek időpontot.

A szülő az óvoda szolgáltatásaival kapcsolatosan panasz jogával élhet. A szülők panaszaikat, észrevételeiket a fent megjelölt fórumokon is megtehetik, melyre az óvodavezető írásban 15 napon belül válaszol.

4.5.          Az óvoda helységeinek használata

A szülők az öltözőben tartózkodhatnak, a csoportszobában (cipővédővel, zokniban) csak a beszoktatási időben, szülői értekezleten, nyílt napon, ünnepek alkalmával tartózkodhatnak. Nem használhatják a gyermekek mosdóit. Az első emeleten a lift melletti felnőtt mosdót használhatják. Az óvodába a számukra kiadott kód segítségével lépnek be. Kérjük kódjukat idegennel ne osszák meg, illetve ne engedjenek be ismeretlent a kódjukkal.

Az óvoda liftjét a gyermek csak felnőtt jelenlétében használhatja.

 

5.     Gyermekek értékelésének rendje

Az óvodába érkezéskor minden gyermekről anamnézist veszünk fel, mely alapján tájékozódunk az óvodás kor előtti állapotáról, fejlődéséről, szokásairól. Minden gyermekről fejlődési naplót vezetünk, melybe a szülő is fogadóóra keretében tájékoztatást kap. A gyermekek értékelésére évente kétszer kerül sor.

Az iskolába készülő gyermekekről szakvéleményt állít ki az óvoda, melyben megjelöli, hogy

·       a gyermek iskolaérett

·       még egy év óvodai nevelést javasol

·       szakértői bizottság vizsgálatát javasolja

·       illetve Pedagógiai Szakszolgálat véleményét kéri a beiskolázással kapcsolatban

 

6.     Igénybe vehető szolgáltatások

A térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásainkat minden nevelési év elején a szülők írásbeli igényfelmérése alapján szervezzük. A szolgáltatások díjáról, időpontjáról, befizetésük rendjéről a szülői értekezleten, illetve a csoportok faliújságján kapnak tájékoztatást.

 

7.     Egyéb, az intézmény biztonságát szolgáló szabályok

7.1.          Óvó-védő rendszabályok, balesetvédelem

Az óvoda rendelkezik tűzvédelmi szabályzattal és menekülési tervvel. A tűzriadót, épület kiürítését minden nevelési évben kétszer gyakorolni kell. Az óvodapedagógusok tanév elején az életkori sajátosságok figyelembevételével megbeszélik a gyermekekkel a szabályokat, felhívják a figyelmüket a balesetveszélyes helyzetekre.  Kérjük a szülőket, hogy az alábbi szabályokat önök is tartassák be gyermekeikkel a balesetek elkerülése érdekében.

 

·       Gyermekeiket ne engedjék a kertkapura felkapaszkodni!

·       Ne engedjék, hogy gyermekeik a villanykapcsolókat, csengőt nyomkodják!

·       Kérjük ne nyissanak ablakot, mert azok közül néhány tűzvédelmi szempontok miatt elektromosan nyílik.

·       Tűzriadó esetén kérjük a földszinten ne álljanak az ablakok elé, az összekötő folyosókon az ajtók elé, mert az elektronikusan nyíló ablakok, ajtók balesetet okozhatnak.

·       Figyelmeztessék a gyermekeket a lábtörlésre, különösen esős időben!

·       A bejárati ajtót Önök nyissák és csukják, azt lassan engedjék el, nehogy a becsapódó ajtó kézsérülést okozzon!

·       Gyermekeiket figyelmeztessék a lépcsőn, a folyosókon való lassú közlekedésre, megelőzve ezzel azt, hogy egymásnak szaladjanak, lépcsőről leessenek, elessenek, vagy ajtónak bútornak neki szaladjanak.

·       Ne engedjék az emeletről lejövő gyermekeknek, hogy a párkányra másszanak, és onnan ugráljanak, illetve a lépcső korlátján csúszkáljanak!

·       A tornaterembe délután felügyelet nélkül ne engedjék be gyermekeiket!

·       Ne hagyják gyermekeiket felügyelet nélkül az óvoda területén!

·       Ne engedjék meg gyermekeiknek az épület ablakainak ütögetését!

·       A kerti kapu riglijét mindig húzzák beérkezéskor és távozáskor maguk után!

·       Gyermekeiket ne engedjék egyedül kiszaladni az ajtón!

·       Gyermekeiket az öltözőszekrények tetején ne öltöztessék!

·       A reggeli érkezésnél minden esetben kísérjék a gyermeket a csoportszobába, és ott jelezzék az óvónőnek az érkezést.

·       Ne engedjék, hogy gyermekük a lift gombjait nyomkodja, azt önállóan használja.

·       A második szinten gyermek felnőtt felügyelete nélkül nem tartózkodhat.

 

 

7.2.          A gyermek felügyelete

Az óvoda épületén belül és kívül, a nyitvatartási időn belül, a gyermek átvételét követően a gyermek átadásáig a gyermek felügyelete, balesetvédelme az óvodai dolgozók felelőssége. Abban az esetben, ha a szülő jelen van, saját gyermeke biztonságáért a szülő a felelős. Az intézmény épületén kívül a gyermekek felügyelete, balesetvédelme a szülők felelőssége.

 

7.3.          Egyéb szabályok

·       Amíg a gyermekek az intézményben tartózkodnak a bejárati ajtót kulcsra zárni, a szinteket elválasztó ajtókat bezárni tilos.

·       Reklám jellegű anyagok elhelyezését az óvodavezető engedélyezheti.

·       Az óvoda épületében való tartózkodást az óvodavezető szabályozza az alábbi esetekben:

-        az óvoda iránt érdeklődő, leendő szülők

-        munkatársak hozzátartozói

-        árusok, ügynökök

7.4.          Dohányzási tilalom

Az intézmény egész területén és öt méteres körzetében tilos a dohányzás.

 

 

8.     A Házirend nyilvánosságra hozatalának ideje és módja:

A házirend egy példányát a nevelési év első szülői értekezletén átadjuk a szülőnek, aki aláírásával érvényesíti tudomásulvételi szándékát.

 

 

 

Budapest, 2015. szeptember 28.

 

Jámbor Zsuzsanna

intézményvezető

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

AttachmentMéret
hazirend_2015._szeptember.pdf588.63 KB